ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ ПРАВА

  • Т. О. Санжарук

Анотація

В юридичній науці вчення про юридичних осіб — одне з самих дискусійних,починаючи з римського права і до наших днів. Пояснюється це тим, що характер виробничих відносин, закономірності соціального розвитку вимагають певних форм закріплення суспільних утворень, що виникають в різних сферах економічного і культурного життя. Однак, форми суспільних утворень, їх правове положення і функції постійно ускладнюються в зв'язку з розвитком суспільства і вимогами економічного життя.

Посилання

1. Дорн Л. Б. Догма Римского права. — С.Пб., 1890. — С. 105.
2. Алексий П. В., Кондаков Д. А. Проблема юридического лица в цивилистической литературе // / Закон и право. — 2003. — № 5. — С. 39.
3. Герваген Л. Л. Развитие учения о юридическом лице. — С.Пб., 1888.
4. Суворов Н. С. О юридических лицах по римскому праву. — М.: Статут, 2000. — С. 141.
5. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. —М.: Статут, 1999. — С. 70.
6. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2001. — С. 374.
7. Цивільний кодекс України: Офіц. вид. — К.: Атіка, 2003. — Ст. 80.
8. Див.: Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посіб. для юрид. ф-тів вузів. — К.Вентурі, 1996. — С. 71-72; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М.: Юристъ, 2000. — С. 519-523; Загальна теорія держави і права /За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — С. 340.
9. Див.: Генкин Д. М. Юридические лица в Советском гражданском праве / / Проблемы социалистического права. — 1993. — № 1. — С. 86-105; Черепахин Б. Б. Правопреемство по Советскому гражданскому праву. — М., 1962; Александров Н. Г. Законность и правоотношения всоветском обществе. — М., 1995.
Опубліковано
2020-07-24