ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1917-1920 рр.: ЗНАЧИМІСТЬ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

  • М. Кравчук
Ключові слова: правова, Україна, значимість

Анотація

На сучасному етапі розвитку Української держави виникає нагальна потреба детального і глибокого дослідження власної історичної спадщини у сфері
державотворення. Невідкладним завданням сьогодення є всебічний аналіз і вивчення тих історичних процесів і подій, явищ і фактів, які ще мало відомі широкому загалу громадян внаслідок перекручень, замовчувань, а інколи неправдивої подачі.

Посилання

1. Безручко М. Січові Стрільці в боротьбі за державність. — Каліш, 1932. — 82 с.; Капустянський М. Похід українських армій на Київ — Одесу в 1919 р.: В 3 кн. — Мюнхен, 1946. — Кн. 1,ч. 1 - 2 . — 110 с.; Кн. 2, ч. 3. — 200 с.; Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українськоговійська (від княжих часів до 20-х років XX ст.) / Упоряд. Б. З. Якимович. — 4-е вид., змін. ідоп. — Львів: Світ, 1992. — 712 с.; Стефанів З. Українські збройні сили в 1917-1921 рр.:
Воєнно-історичний нарис: У 3 ч. — Коломия, 1935. — 4 . 1 . — 126 с.; Удовиченко О. І. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 рр. — К.: Україна, 1995. — 206 с.; Шанковський Л. Українська Армія в боротьбі задержавність. — Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. — 320 с., Шанковський Л. Українська Галицька Армія / Воєнно-історична студія. — Вінніпег: Вид-во Хорунжий УСС Дмитро Мики-тюк, 1974. — 396 с.; Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр.: Спомини і роздуми. — Торонто, 1971. - 366 с.
2. Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: Історичний нарис, події, портрети / За ред.О. І. Кузьмука. — К.: Видав. Дім «Ін Юре», 2001. — 448 с.; Гарчева Л. Збройні Сили Центральної Ради у лютому-квітні 1918 р. / / Військо України. — 1993. — №8. — С. 102-107;Голубко В. Армія Української народної республіки 1917-1918 рр.: Утворення та боротьба задержаву. — Львів: Кальварія, 1997. — 288 с.; Гордієнко В. І. Українські Січові Стрільці. -
Львів, 1990. — 48 с., Українська Галицька Армія. — Львів: Меморіал, 1991. — 111 с.; Довбня В. А. Січові стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917-1920 років:Організація та правові засади діяльності / За наук. ред. П. П. Михайленка. — К.: Текст,2002. — 220 с.; Задунайський В. Збройні Сили України (1917-1920 рр.): Дис... канд. іст.наук. — Донецьк, 1995. — 198 с.; Зінкевич Л. Розпад російської армії та український військо-національної революції на Україні (березень 1917 — лютий 1918 рр.): Дис.канд. іст. наук. — Львів, 1995. — 207 с.; Історія українського війська (1917-1995) / Упоряд.Я. Дашкевич. — Львів: Світ, 1996. — 840 с.; Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. — Львів, 1995. — 284 с.; Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. — Львів, 1991. — 200 с.; Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра іпетлюріана. — К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. — 640 с.; Папікян А. Л. Збройні Сили Українидвадцятого століття / Військовий ін-т при держ. ун-ті «Львівська політехніка». — 1999. —
308 с.; Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918 р.): Монографія. — Х.: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. — 462 с.; Тинченко Я. Українське офіцерство: Шляхи скорботи та забуття. — К., 1995. — 256 с.; Якимович Б. Збройні Сили України.— Львів, 1996. — 360 с.
3. Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради. — К., 1992. — 204 с.; Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України. 1917-1920: Навч. посіб. — К.: Либідь, 1997. — 208 с.
4. Кравчук М. В. Правові основи будівництва національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр.: (Організація, структура, штати): Історико-правове дослідження. — Івано-Франківськ:Плай, 1997. — 297 с.; Кравчук М. В. Збройні Сили Української Народної Республіки / / Право України. — 1998. — № 7. — С. 106-111; Кравчук М. В. Українські Січові Стрільці. —Івано-Франківськ, 1998. — 40 с.; Військове будівництво ЗУНР / / Вісн. акад. прав. наук. —
1998. — С. 112-120; Кравчук М. В. Проголошення незалежності України та формування правових засад будівництва її Збройних Сил / / Актуальні проблеми правознавства: Наук. зб. ЮІТАНГ. — Тернопіль, 2001. — Вип. 2. — С. 31-38; Кравчук М. В. Збройні Сили УкраїнськоїДержави (1918 р.) / / Актуальні питання держави і права. — О., 2001. — С. 728-736; Кравчук М. В. Організаційно-правові засади військового будівництва Української Держави //Актуальні проблеми правознавства: Наук. зб. ЮІ ТАНГ. — Тернопіль, 2001. — Вип. 3. —С. 18-28.; Кравчук М. В. Організаційно-правові засади формування Збройних Сил України в1917-1920 рр. / / Актуальні проблеми правознавства: Наук. зб. ЮІ ТАНГ. — Тернопіль, 2002.— Вип. 4. — С. 11-22.; Кравчук М. В. Правові проблеми будівництва Збройних сил України/ / Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. ст. викладачів юрид. ф-ту. — Івано-Франківськ, 2002. — С. 27-34; Кравчук М. В. Збройні Сили тарозбудова Української держави (історико-правовий аналіз військового будівництва України1917-1920 рр.) / / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць / Київ. нац.
5. Кучма Л. Д. Збройні Сили — гарант державності / / Голос України. — 1997. — 17 лип.
6. Мироненко О. М. Світоч Української державності: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. — К., 1995. — 326 с.
7. Портнов В. П., Славин М. М. Правовые основы строительства Красной Армии. 1918-1920 гг.— М.: Наука, 1985. — 287 с.
Опубліковано
2020-07-24