Актуальні питання ґендерної рівності у трудовому праві України в умовах євроінтеграції

  • О. Г. Середа
  • А. О. Кушніренко
Ключові слова: квоти на представництво

Анотація

У науковій статті розглянуто сучасні проблеми реалізації нормативно закріплених положень сто-
совно ґендерної рівності у трудовому праві України. Дослідження цього питання зумовлено розвитком
процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що передбачає активну адаптацію українського
національного законодавства до встановлених європейських стандартів. Наголошується, що незважа-
ючи на існування диспропорцій щодо зайнятості та оплати праці за статевою ознакою, в Україні прак-
тично відсутні фахові дослідження з питань ґендерної рівності на державному рівні.
Досліджено проблеми поглиблення диспаритету чоловіків та жінок при працевлаштування та на
інших етапах розвитку трудових відносин. Проаналізовано критерії диференціації правового регулю-
вання праці з урахуванням особливостей підвищення ролі репродуктивної праці жінок та наголошено
на необхідності виділення комплексу заходів ґендерного характеру, направленого на те, щоб надати
особливого статусу репродуктивній праці.
Вдосконалено теоретичні підходи до питань ґендерної диспропорції та ґендерних квот в умовах
флексібілізації трудових відносин та розвитку нестандартних форм зайнятості. З урахуванням ана-
лізу наукової літератури, практичних аспектів та офіційних статистичних даних, висвітлені основні
актуальні аспекти розгляду поставленої проблематики існування ґендерної нерівності у трудових від-
носинах.
Досліджено міжнародний досвід щодо боротьби із ґендерною нерівністю та запропоновані шляхи
подолання вказаної проблеми у вітчизняному трудовому законодавстві в умовах його реформування з
метою підвищення конкурентоспроможності жіночої праці. Знайшли подальшого розвитку пропози-
ції нормативного врегулювання питання та запровадження надійних механізмів реалізації правових
норм щодо ґендерної рівності в Україні.
На підставі проведеного дослідження запропоновано зміни до чинних нормативних актів щодо рів-
ності представництва інтересів жінок і чоловіків у трудових відносинах, зокрема, пропорційна участь
в управлінні об’єктами господарювання. Наголошується на впровадженні дієвих правових та еконо-
мічних механізмів для забезпечення функціонування ґендерної рівності в умовах євроінтеграційних
процесів в Україні.

Посилання

1. Мельничук Н.О. Ґендерна рівність в аспекті реалізації принципу договірного регулювання пра-
ці. Форум права. 2011. № 4. С. 466-471.
2. Збаржевецька Л.Д., Самсонова К.В. Ґендерна рівність у сфері праці. Наукові праці Кіровоград-
ського національного технічного університету. 2010. № 18. С. 255–262.
3. Топ-10 Ґендерної політики / за ред. М.М. Ілляш. Київ : Ла Страда Україна, 2015. 48 с.
4. Бурейчак Т., Марценюк Т. Скандинавська утопія? Ґендерна рівність і трудові vs. репродуктивні
ресурси у Швеції. Спільне. 2013. № 6. С. 189–194.
5. Міжнародний досвід запровадження ґендерних квот та українські реалії. Ґендер в деталях : веб-
сайт. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/polityka/mizhnarodniy-dosvid-zaprovadzhennya-
gendernih-kvot-ta-ukrainski-realii-134924.html (дата звернення: 13.10.2019).
6. Верховна Рада зареєструвала законопроект щодо ґендерних квот у наглядових радах державних
підприємств. Інтерфакс-Україна Інформаційне агентство : веб-сайт. URL: https://ua.interfax.com.ua/
news/press-release/566807.html (дата звернення: 5.10.2019).
7. Сахарук І.С. Забезпечення ґендерної рівності як напрям реалізації концепції гідної праці
в Україні. Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та
службу в правоохоронних органах:матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, 16 листо-
пада 2018 р.). Харків : ХНУВС, 2018. С. 203–206.
8. Про дискримінацію в галузі праці та занять : Конвенція МОП від 25.06.1958 р. № 111.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161 (дата звернення: 13.10.2019).
9. Щодо дискримінації в галузі праці та занять: Рекомендація МОП від 25.06.1958 р. № 111.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_602 (дата звернення: 13.10.2019).
10. Дорош О. Ґендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шля-
хи їх вирішення. Україна: Аспекти праці. 2011. № 7. С. 21 –25.
11. Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами. Державна служба ста-
тистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/
arch_znsmv_u.htm (дата звернення: 22.09.2019).
12. Про внесення змін до законодавчих актів України для забезпечення рівних прав та можли-
востей громадян у представництві в наглядових радах та органах правління державних унітарних
підприємств, господарських товариств і державних банків: Проект Закону України від 04.02.2019
№ 9528. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65413 (дата звернення:
22.09.2019).
13. Венедіктова В.М. Ґендерна рівність в процесі реалізації трудової функції. Право і безпека.
2005. № 4. С. 123–127.
14. Новак І.М. Ґендерна рівність і базові індикатори ринку праці в Україні. Науковий вісник Пол-
тавського університету споживчої кооперації України. 2010. № 4. С. 30–34.
15. Світенок М.І. Проблеми ґендерної рівності у законодавстві про працю України. Держава і пра-
во. 2010. № 48. С. 365–372.
Опубліковано
2020-02-06