До питання правової природи місцевих бюджетів

  • С. А. Семенченко
Ключові слова: бюджет

Анотація

У статті розкрито основні підходи до визначення поняття «бюджет» як складного економічного
та правового явища. розуміння бюджету як ресурсу притаманне як поглядам вчених, так і законодав-
ця. Проаналізовано ст. 2 Бюджетного кодексу України, яка визначає бюджет як план формування та
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого само-
врядування протягом бюджетного періоду.
Проаналізована думка Є.С. Овсяннікова, який слушно зазначає, що такий підхід дозволяє розгля-
дати бюджет на рівні його управлінського значення, однак залишає поза увагою правове його розумін-
ня і майже не торкається економічної сутності бюджету. Розкрито питання щодо вживання словоспо-
лучення «фінансові ресурси», які автор детально розкрив у статті.
Мета статті – проведення теоретичного узагальнення наукових досліджень з визначення термі-
нів «бюджет», «місцеві бюджети» та «бюджети місцевого самоврядування», визначення їх структу-
ри та природи. Проаналізовано зміни до бюджетного законодавства в частині структурних складових
юджетної системи України.
Досліджено сутність правової природи місцевих бюджетів. Проаналізоване бачення О.П. Гетьман-
ця, що правове значення бюджету має двояку характеристику. Проаналізувавши інші акти чинно-
го законодавства України на предмет визначення місцевих бюджетів, автор звернув увагу на Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якому поняття «місцевий бюджет» та «бюджет
місцевого самоврядування» ототожнюються. Наведена відмінність між місцевими бюджетами та бю-
джетами місцевого самоврядування має важливе практичне значення для бюджетної системи Украї-
ни, а через неї – для всієї держави в цілому.

Посилання

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади в Україні: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014, № 333-р //
Офіц. вісн. України. 2014. № 30. Ст. 831.
2. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л.Є. Клець. К. : Центр учбової л-ри,
2007. 640 с.
3. Клишина М.А. Составление проекта бюджета как стадия бюджетного процесса : автореф. дис.
на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.14 «Административное право, финансовое
право, информационное право» / М.А. Клишина. M. : 2009. 29 с.
4. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. 2010.
№ 59. Ст. 2047.
5. Овсянніков Є.С. Правове регулювання виконання бюджетів за видатками в Україні : дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Овсянніков Євген Сергійович; Ун-т Держ. фіскал. служби України.
Ірпінь, 2017. 231 с.
6. Озеров И.Х. Основы финансовой науки: вып. ІІ: [Бюджет. Формы взимания. Местные финансы.
Государственный кредит] / И.Х. Озеров. М. : Общ-во взаимопомощи студентов-юристов Моск. ун-та,
1905. 333 с.
7. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством : монографія /
О.А. Музика. К. : Атіка, 2004. 344 с.
8. Пискотин М.И. Советское бюджетное право / М.И. Пискотин. Москва : Юрид. лит., 1971. 312 с.
9. Воронова Л.К. Фінансове право України : [підручник] / Л.К. Воронова. К. : Прецедент;
Моя книга, 2006. 448 с.
10. Воронова Л.К. Бюджетно-правове регулювання в СРСР / Л.К. Воронова. К. : Вища шк., 1975. 183 с.
11. Фінансове право України : [підручник] / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; за ред.
М.П. Кучерявенка. К. : Юрінком Інтер, 2004. 320 с.
12. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан: Особенная часть : [Учебник] / А.И. Ху-
дяков. Алматы : НОРМА-К, 2002. 344 с.
13. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О.П. Гетманець; [Бандурка О.М., Гетманець О.П.,
Жорнокуй Ю.М. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 392 с.
14. Теоретико-системні основи визначення місцевих бюджетів / Ю.О. Раделицький // Причорно-
морські економічні студії. 2017. Вип. 14. С. 125–130.
15. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музи-
ка-Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. К. : Алерта, 2011. 244 с.
16. Дем’янишин В. Концептуальні засади місцевих бюджетів / В. Дем’янишин, А. Малярчук //
Світ фінансів. 2006. № 1. С. 5–18.
17. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
18. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів Укра-
їни : Закон України від 10 лют. 2015 р. № 176-VIII // Офіційний вісник України. 2015. № 18. Ст. 475.
19. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : Закон України від 07 груд. 2017 р.
№ 2233-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2018. № 2. Ст. 8.
20. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. // Офіційний вісник
України. 1997. № 25. Ст. 20.
21. Мітрофанова Д.К. Правове регулювання виконання Державного бюджету України за дохода-
ми : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.К. Мітрофанова. Харків, 2013. 212 с.
Опубліковано
2020-02-06