Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації в механізмі адміністративно-правової охорони.

  • О. М. Правоторова
Ключові слова: відповідальність

Анотація

Метою статті є дослідження методів адміністративної діяльності публічної адміністрації в меха-
нізмі адміністративно-правової охорони. Визначені ознаки адміністративної відповідальності, як різ-
новиду юридичної відповідальності: має зовнішній характер; застосовується лише за вчинення право-
порушення; пов’язана з державним примусом у формах каральних і правовідновлювальних заходів;
визначена у нормах права; притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в певному
процесуальному порядку; притягнення до відповідальності здійснюється уповноваженими державни-
ми органами та посадовими особами; винна у вчиненні правопорушення особа несе певні втрати мате-
ріального та побутового характеру, які передбачені законом.
З’ясовано, що заходи адміністративного припинення мають за мету своєчасне реагування на ті чи
інші антигромадські діяння, припинення, переривання протиправної поведінки і тим самим – недопу-
щення настання її шкідливих наслідків.
Адміністративно-правова охорона – це інститут адміністративного права, що складається з одно-
рідних норм адміністративного права, правовий вплив яких спрямовано на попередження правопору-
шень (профілактику злочинів) та відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів фізичних
і юридичних осіб, що здійснюються за допомогою адміністративного інструментарію – форм адміні-
стративної діяльності публічної адміністрації, засобів адміністративного примусу та адміністратив-
них процедур.
До особливостей концептуальних засад методів адміністративної діяльності публічної адміністра-
ції у сфері адміністративно-правової охорони відноситься те, що до них не належать методи заохочен-
ня і переконання, оскільки вони не використовуються при відновленні та попередженні протиправних
посягань на права, свободи й законні інтереси фізичних і юридичних осіб, а публічна адміністрація
може використовувати весь арсенал адміністративно-запобіжних, адміністративно-попереджуваль-
них заходів та адміністративного примусу, а також метод адміністративного контролю для досягнення
загальних і спеціальних цілей адміністративно-правової охорони.

Посилання

1. Яременко В., Сліпушко О. Новий словник української мови в 3-х т. Київ : Аконіт. 2008. 928 с.
2. Кічмаренко С. Адміністративно-правове забезпечення незалежності судової влади в Україні.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Інститут публічного права.
Київ. 2017. URL:http://sipl.com.ua/?page_id=4302.
3. Кісіль З., Кісіль Р. Адміністративне право : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2011. 696 с.
4. Римаренко Ю., Мойсеєв Є., Олефір В. та інші. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів
внутрішніх справ (Загальна частина) : підручник. Київ : КНТ, 2008. 816 с.
5. Битяк Ю., Гаращук В., Шульга М. та інші. Адміністративне право України : підручник. Київ :
Юрінком Інтер, 2006. 544 с.
6. Чернявский А.Г., Габричидзе Б.Н. Административное право : учебник. 2-е издание. Издатель-
ство : ВЕЛБИ, 2006. 680 с.
7. Струс-Духнич Т. Роль і місце судової влади у правовій державі. Наукові записки Львівського
університету бізнесу та права. 2011. Вип. 6. С. 171–175.
8. Авер’янов В. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. Том 2. Особлива ча-
стина ред. Київ : Юрид. думка, 2005. 624 с.
9. Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та інші. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне
адміністративне право : навчальний посібник. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 272 с.
10. Коваленко В. Курс адміністративного права України : підручник. Національна академія вну-
трішніх справ. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 808 с.
11. Битяк Ю. Адміністративне право України. Підручник. Київ : Юрінком Інтер. 2005.
12. Васильєв А.С. Адміністративне право України. Харків : «Одісей», 2002. 288 с.
13. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та прак-
тика реалізації : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків,
2005. 43 с.
14. Джафарова О. Іванцов В. Проблеми класифікації заходів адміністративного примусу. Акту-
альні проблеми державного управління. 2007. № 1 (31). С. 59–67.
15. Рудницький С. Категорія «механізм» у суспільних науках : SOCIAL-SCIENCE. 2011.
URL: http://social-science.com.ua/article/630.
Опубліковано
2020-02-06