Правове забезпечення екологічної безпеки на передпроектній стадії видобування вугілля

  • А. Ю. Пльохова
Ключові слова: розташування гірничих підприємств

Анотація

Проведено аналіз результатів наукових досліджень та положень надрового, гірничого і земельно-
го законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки під час видобування вугілля. Досліджено
специфіку правового забезпечення екологічної безпеки передпроектної стадії, яка розпочинається на
етапі визначення місця розташування вугледобувних підприємств до початку проектних робіт цих
підприємств.
Встановлено, що надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних із користуванням надра-
ми, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами, а надання
спецдозволу здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою питання про надання
земельної ділянки. Обґрунтовано, що передпроектна стадія закінчується після попереднього пого-
дження у встановленому законодавством порядку питань про надання земельної ділянки і гірничого
відводу, коли й розпочинається проектування гірничодобувних об’єктів, при цьому етап надання гір-
ничого відводу не відноситься до передпроектної стадії видобування вугілля, хоча і зумовлює певний
об’єктний склад відносин екологічної безпеки.
Розкрито основні новели передпроектної стадії видобування вугілля: 1) скасування вимоги Ко-
дексу України про надра (ст. 49) щодо погодження місць розташування гірничодобувних об’єктів;
2) вилучення з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності вимог про
погодження місць розташування гірничих підприємств та гірничих об’єктів на підпорядкованій те-
риторіальній громаді території; 3) перехід від погоджувального порядку надання гірничого відводу
(документ про згоду землевласника або землекористувача) до повідомчого, що передбачає отримання
листа від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо отримання ними ін-
формації про межі гірничого відводу для використання надр на території їхньої діяльності.
Запропоновано віднести до кола об’єктів відносин з екологічної безпеки на передпроектній стадії
видобування вугілля такі групи: 1) антропоресурсні – життя і здоров’я людей, що знаходяться в ак-
тивній чи/та пасивній формах участі в зоні видобування вугілля та території її впливу; 2) природо-ре-
сурсні – довкілля, земельна ділянка для розташування вугледобувного підприємства, вугільне родо-
вище, гірничий відвід, рельєф поверхні, лісові та сільськогосподарські угіддя, річки, озера та інші
водні об’єкти, об’єкти природно-заповідного фонду; 3) господарсько-ресурсні – основні, підсобні та
допоміжні будівлі та споруди гірничодобувних підприємств, їхні під’їзні шляхи, інженерні мережі,
адміністративно-побутові будівлі, інші споруди, наземні та підземні комунікації; 4) історико-культур-
ні – пам’ятки історії і культури та мистецтва.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%
D0%BA/96%D0%B2%D1%80?find=1&text.
2. «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до
2030 року» : Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. Офіційний вісник України від
12.04.2019 р. 2019. № 28. С. 29. Ст. 980.
3. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80?find=1&text.
4. «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефек-
тивність, конкурентоспроможність»» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня
2017 р. № 605-р. Урядовий кур’єр від 08.09.2017 р. № 167.
5. «Про схвалення Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до
2020 року» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 733-р. Офіційний
вісник України від 03.11.2017 р. 2017. № 86. С. 59. Ст. 2621.
6. Пльохова А.Ю. Стадії забезпечення екологічної безпеки під час видобування вугілля: пра-
вові аспекти. Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи : матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 2–5 вересня 2019 р.). Київ : Інститут геологічних наук НАН
України, 2019. 168 с. С. 158–163.
7. Краснова Ю.О. Право екологічної безпеки в Україні : автореф. дис... докт. юрид. наук : 12.00.06 /
НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Київ, 2018. 31 с.
8. Євстігнєєв А.С. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального
природокористування в Україні : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.06 / НАН України; Інститут
держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2019. 32 с.
9. Макаренко Н.А. Проблеми формування законодавства з питань екологічної безпеки під час
видобування нафти та газу в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-1 том 2. С. 131–134.
10. Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти і газу
в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 ; Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. Київ, 2015. 18 с.
11. Кірін Р.С. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в гірничодобувній та перероб-
ній промисловості. Проблеми права екологічної безпеки : навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк,
А.Г. Бобкова [та ін.] ; під заг. ред. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна ; відп. ред. В.І. Андрейцев; М-во освіти
і науки України ; Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Дніпро : НГУ, 2016. 621 с. С. 294–330.
12. R. Kirin. (2019). Statutory and regulatory requirements in the process of mineral mining in
Ukraine. Review and analysis. Mining of Mineral Deposits. 13(2). С. 59–65.
13. Багрій І.Д. Екологічні проблеми видобутку шахтного метану. URL : http://shalegas.in.ua/
ekologichni-problemy-vydobutku-shahtnogo-metanu/.
14. Римар М.В., Краєвська А.С., Дулин І.С. Екологічна безпека видобування сланцевого газу
в Україні. Регіональна економіка. 2012. № 4. С. 109–114.
15. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. № 1127-XIV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1127-14.
16. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості доку-
ментів дозвільного характеру» : Закон України від 9 квітня 2014 р. № 1193-VII. Офіційний вісник
України від 08.05.2014 – 2014 р. № 36. С. 7. Ст. 954.
17. «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» : Закон
України від 19 травня 2011 р. № 3392-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17.
18. «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля» : постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026. Офіційний
вісник України від 05.01.2018. 2018 р. № 2. С. 212. Ст. 58.
19. «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» : поста-
нова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/615-2011-%D0%BF?find=1&text.
20. «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» : постанова Ка-
бінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
59-95-%D0%BF?find=1&text.
21. «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»
: постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 432. URL : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/432-97-%D0%BF?find=1&text.
22. «Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів» : постанова Кабі-
нету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 500. Офіційний вісник України від 02.07.2019. № 50.
С. 50. Ст. 1695.
Опубліковано
2020-02-06