Правовий захист учасників бойових дій та ветеранів війни

  • Р. С. Пінчук
  • О. П. Письменна
Ключові слова: учасник антитерористичної операції

Анотація

Військовий конфлікт внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, який роз-
почався з 27 лютого 2014 р. (захоплення Криму) і триває по сьогоднішній день на Сході України,
потребує вирішення багатьох проблем, пов’язаних із соціально-економічним та правовим захистом
такої категорії суспільства, як військовослужбовці Збройних Сил України; інші утворені відповідно
до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які у складі добровольчих
формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведен-
ня, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; постраждалих учас-
ників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
У статті узагальнено чинні нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері
соціального захисту учасників бойових дій та ветеранів війни. Визначено основне коло питань, які по-
требують подальшого законодавчого регулювання соціального захисту учасників АТО (ООС) та іншої
категорії осіб, які отримали статус ветерана війни-учасника бойових дій: створення єдиного реєстру
учасників АТО (ООС); «єдиного вікна» для отримання соціальних гарантій, передбачених законодав-
ством України, що дозволить забезпечити їм та їхнім сім’ям належний рівень соціального захисту;
створення дієвого механізму забезпечення житлом; підвищення ефективності існуючої системи пільг
та компенсацій для учасників бойових дій і членів їхніх сімей; створення системи психологічної та фі-
зіологічної реабілітації; забезпечення санаторно-курортним лікуванням; медичним обслуговуванням
та протезуванням.
Через брак коштів та недосконалість інфраструктури для забезпечення задекларованих соціаль-
них гарантій у ветеранів війни панує думка, що держава робить недостатньо для своїх ветеранів.
Готовність держави регулярно змінювати політику, бюджетні програми та норми законів – це
все те, що характеризує сучасні успішні моделі підтримки учасників бойових дій та ветеранів війни.
У кожній із цих моделей активну роль відіграє суспільство і органи місцевого самоврядування.
Система державної підтримки ветеранів в Україні потребує негайного перегляду і переформату-
вання. Поглиблене розуміння специфіки проблем функціонування недосконалої системи державної
підтримки ветеранів війни дає можливість переосмислити потреби, а відповідно, і переглянути форми
підтримки ветеранів війни – учасників бойових дій.

Посилання

1. Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2017 році: щорічне Послання Президента
України до Верховної Ради України. URL: http://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-
ukrayini-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-pr-43086.
2. Вакуленко В., Орлатий М. Соціальний захист населення України. Київ : НАДУ, 2010. 212 с.
3. Болотіна Н. Право людини на соціальний захист. Київ : Знання, 2010. 107 с. (Серія «Юридична»).
4. Скуратівський В., Лібанова Е., Палій О. Соціальна політика. Київ : Віпол, 2007. 360 с.
5. Офіційний сайт Міністерства оборони України. Нормативно-правова база. URL:
http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza.
6. Кондратенко О. Загальні засади нормативно-правового забезпечення державного управління
у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей // Вісник Наці-
ональної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 4. С. 113–120. (Серія
«Державне управління»).
7. Офіційний сайт Міністерства у справах ветеранів України. URL: https://mva.gov.ua/ua.
8. Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учас-
ників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб № 2203-VIII від 14.11.2017 р. URL:
http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2203-19.
9. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на за-
ходи із соціальної підтримки учасників антитерористичної операції № 25-1 від 05.12.2017 р. URL:
http://http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16754647/Zvit_25-1_2017.pdf?subportal=main.
10. Постанова КМУ № 1175 від 27.12.2018 р. «Деякі питання Міністерства у справах ветеранів».
11. Кириченко А. Нормативно-правові механізми забезпечення медико-соціального захисту
учасників АТО в Україні // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2016.
Вип. 25. С. 435–444. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Znpsnmapo_2016_25_69.
12. Біла книга «Аналіз системи державної підтримки ветеранів та їх сімей в Україні». Підготов-
лена громадською організацією «Юридична сотня» головою Л. Василенко, експертом В. Лавренюк,
Ю. Морій.
Опубліковано
2020-02-06