Структура доданої вартості та оптимізація податкової бази

  • И. С. Пирога
Ключові слова: додана вартість

Анотація

Побудова соціально орієнтованої ринкової економіки передбачає регулювання двох показників:
величину доданої вартості і пропорції її розподілу в суспільстві. Знову додана вартість визначає ефек-
тивність функціонування економіки, а пропорції її розподілу – соціальні стандарти в державі. Струк-
тура доданої вартості до сих пір не має загальновизнаної трактування. У структуру доданої вартості
безпідставно включаються зайві складники, які штучно збільшують її величину – податкову базу ПДВ
і ціну товарів/послуг для кінцевих споживачів. Оскільки не визначена структура доданої вартості,
ПДВ розглядається окремо від оподаткування її складників. Такий підхід не дозволяє оптимізувати
базу оподаткування і ставки основних податків.
У статті обґрунтована структура доданої вартості, яка визначається сумою факторних доходів фір-
ми – фонду оплати праці і прибутку, що включає підприємницький дохід, відсоток і ренту. Частка фонду оплати праці у створеній доданій вартості дає числову оцінку ступеня соціальної спрямовано-
сті економіки держави. Додана вартість обчислюється як різниця між вартістю вироблених товарів
і використаних матеріалів, сировини і нарахованої амортизації. Додана вартість і її складники ви-
значають основні об’єкти оподаткування, а, отже, і структуру податкової системи. Додана вартість є
об’єктом оподаткування ПДВ, а її складники визначають об’єкти оподаткування фонду оплати праці
і прибутку.
В Україні фонд оплати праці є базою єдиного соціального внеску, а різниця фонду оплати праці і
нарахованого соціального внеску є базою податку на доходи фізичних осіб. Об’єктивна оцінка величи-
ни доданої вартості дозволяє визначити базу трьох основних податків (ПДВ, на доходи фізичних осіб,
на прибуток), єдиного соціального внеску та істотно спростити їх адміністрування.

Посилання

1. Бабина Г.М. Добавленная стоимость – ключевой фактор финансового здоровья предприятия.
Экономика и управление. 2014. № 3 (39). С. 42–45.
2. Пирога С.С., Пирога И.С. Двойственная природа объекта налогообложения НДС. Налоги и фи-
нансы. 2015. № 4. С. 15–20.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: в 2-х т. Т. 1 / пер. с англ.
П. Клюкина. М. : Эксмо, 2016. 496 с.
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения: в 3-х т. /
пер. П. Клюкина; под ред. Л. Амелехина. М. : Эксмо, 2007. 960 с.
5. Самуэльсон Пол Э., Вильям Д Нордхаус. Микроэкономика. 18-е изд. М. : Вильямс, 2008. 744 с.
Опубліковано
2020-02-06