Кримінальне процесуальне законодавство, що регулює слідчу таємницю

  • М. Л. Пасечник
Ключові слова: слідча таємниця

Анотація

У статті на основі аналізу останніх досліджень і публікацій визначено напрями вдосконалення
кримінального процесуального законодавства, що регулює слідчу таємницю. Констатовано, що з при-
йняттям у 2012 році чинного КПК проблема правового регулювання збереження слідчої таємниці на
законодавчому рівні остаточно вирішена не була. Норма нового закону повністю сприйняла як назву,
так і частину першу старої з одним суттєвим доповненням щодо письмової форми дозволу слідчого
або прокурора. Обґрунтовано, що формулювання ч. 2 ст. 222 чинного КПК на фоні його меншої кон-
кретності порівняно із ч. 2 ст. 121 старого закону може вважатися більш вдалим лише з точки зору
надання гіпотетично більш широких повноважень як слідчому, так і прокурору відносно кола осіб, що
певним чином причетні до розслідування, та попереджаються про нерозголошення відомої їм слідчої
таємниці.
Виходячи із загальної вимоги визначеності до кримінально-правових норм, окреслено коло учас-
ників кримінального процесу, що можуть володіти відомостями, які належать до слідчої таємниці.
У цьому зв’язку підтримано точку зору тих вчених, які на основі аналізу положень КПК виділяють два
режими поширення відомостей досудового розслідування.
Запропонована така, що відповідає сучасним реаліям, редакція ч. 1 ст. 222 КПК України:
«1. У разі прийняття рішення щодо розголошення даних досудового розслідування, слідчий за по-
годженням з прокурором чи прокурор виносить мотивовану постанову відповідно до вимог частин 3,
5–7 статті 110 цього Кодексу, в якій визначає суб’єкта, момент, мету та обсяг такого розголошення.
Суб’єкт розголошення ознайомлюється зі змістом постанови під розписку».

Посилання

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон України від 28.12.1960 р. № 1001-05 із
змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 10.03.2011 р.
№ 3028-17 / Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.06.2019).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012: за станом на
16.11.2017 р. № 2213-VIII / Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення:
20.06.2019).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред.
В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. К. : Юстініан, 2012. 1224 с.
4. Ляш А.О. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Часопис Націо-
нального університету «Острозська академія». Серія «Право». 2013. № 1. С. 1–14.
5. Гловюк І.В. Проблемні питання реалізації положення щодо недопустимості розголошення відо-
мостей досудового розслідування (захист від підозри та обвинувачення за ст. 387 КК України). Сучасні
напрями, засоби та методи протидії злочинності : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої
105-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора
Віктора Павловича Колмакова (23 листопада 2018 року). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018.
С. 57–63.
6. Павловський В.В. Загальні положення досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09. Київ, 2016. 246 с.
7. Павловський В.В. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення недопустимості розголошен-
ня відомостей досудового розслідування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. 2014. Вип. 12. Т. 2. С. 164–166.
8. Бражник А.А. До питання визначення кола процесуальних суб’єктів, які не повідомлюються
про обов’язок зберігати у таємниці дані досудового розслідування. Актуальні проблеми вдосконален-
ня кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції, присвяченої до 70-річчя д. ю. н., професора Юрія Павловича Аленіна (м. Одеса, 21 квітня
2017 р.) Одеса : Юридична література, 2017. С. 226–229.
9. Звід відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ Служби безпеки України
від 12.08.2005 р. № 440.
10. Кримінально-процесуальний кодекс України: [науково-практичний коментар] / В.І. Бояров,
Т.В. Варфоломеєва, І.В. Вернидубов та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. К. : ФОРУМ,
2003. 939 с.
11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина /
П.П. Андрушко, Т.М. Арсенюк, О.Г. Атаманюк та ін.; Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.
Київ : ФОРУМ, 2001. 942 с.
12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року /
А.М. Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук та ін.; За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ : Каннон,
А.С.К., 2001. 1104 с.
13. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : [підручник ] / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор,
В.П. Шибіко. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Либідь, 1999. 536 с.
14. Ляш А.О. Недопустимість розголошення даних досудового слідства або дізнання. Актуальні
питання реформування правової системи України : Збірник наукових статей за матеріалами VI Між-
народної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р.). Луцьк : Волинська облас-
на друкарня, 2009. С. 579–581.
15. Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового
розслідування. Юридична наука. 2015 № 7. С. 185–193.
Опубліковано
2020-02-06