Державна підтримка професійного спорту: нормативно-правовий аспект

  • А. Я. Палюх
Ключові слова: спорт

Анотація

Конституція України закріпила обов’язок держави дбати про розвиток фізичної культури і спор-
ту, що відповідно деталізовано на рівні галузевого законодавства. Українська держава бере участь у
розвитку і підтримці професійного спорту, поряд з іншими напрямами фізкультурно-спортивної ді-
яльності. У статті проаналізовано такі основні форми його державної підтримки: організаційну (вклю-
чаючи, кадрову, матеріально-технічну, фінансово-господарську), правотворчу (нормативно-правову),
правозастосовну, контрольно-координуючу та інші.
Підтримка професійного спорту відбувається як на загальнонаціональному і локальному, так і на
міжнародно-правовому рівнях регулювання. Так, державно-правове (насамперед, нормативно-право-
ве) регулювання фізкультурно-спортивних відносин відбувається за участю значної кількості органів
публічної влади в Україні (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
а також Міністерства молоді та спорту України Державного комітету регуляторної політики України
тощо). З початку 90-х рр. 20 ст. предмет їх регулювання у досліджуваній нами сфері становить, як
правило, власне спортивна та фізкультурно-оздоровча діяльність.
Приділено увагу Модельному закону про професійний спорт, прийнятому на рівні СНД 2007 р., де
чітко регламентовано заходи державної підтримки професійного спорту; Загальнодержавній цільовій
програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки» і так далі. Автор погоджується, що
основними причинами, що гальмують розвиток спорту в Україні, є недосконала нормативно-правова
база регулювання спортивних правовідносин; відсутність необхідної інфраструктури для проведення
міжнародних спортивних змагань; відсутність уніфікованих правил функціонування спортивних ор-
ганізацій тощо.
Так, доцільним є запровадження спеціалізованих органів держави (спортивного омбудсмена;
служби спортивної медицини), формування позитивної громадської думки про професійний спорт і
його популяризація серед населення; заохочення спонсорства, меценатства і благодійності в сфері про-
фесійного спорту, вдосконалення науково-методологічного забезпечення державної підтримки профе-
сійного спорту тощо.

Посилання

.
Опубліковано
2020-02-06