Щодо поняття державного управління у сферах фізичної культури та спорту в умовах євроінтеграції

  • О. А. Моргунов
Ключові слова: публічне адміністрування

Анотація

У статті визначено ознаки та сформульовано поняття публічного адміністрування сфер фізичної
культури та спорту в Україні зі встановленням законодавчих підстав його використання поряд із по-
няттям державного управління. Наголошено, на доцільності в рамках розвитку категоріально-поня-
тійного апарату науки адміністративного права України перехід із використання поняття державного
управління у сферах фізичної культури та спорту у вузькому та широкому розумінні на категорії пу-
блічного управління та публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту.
Визначено, що публічне адміністрування сфер фізичної культури та спорту необхідно визначати
як професійну політично неупереджену діяльність на посадах публічної служби в органах держави
та місцевого самоврядування в межах їх компетенції із практичного виконання наступних завдань
і функцій держави: аналіз державної політики; забезпечення її реалізації; виконання норм законо-
давства; забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; здійснення наглядута контролю за дотриманням законодавства; управління фінансовими ресурсами, майном та контролю
за їх використанням; управління персоналом органів; реалізації інших повноважень, визначених за-
конодавством.
Зроблено висновок, що посадами публічної служби в органах держави автор пропонує вважати
такі їх первинні структурні одиниці, що визначені структурою і штатним розписом з викладеним
обсягом посадових повноважень і обов’язків. Тобто, віднесення до посад публічної служби в органах
держави посад державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України; міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій; органів прокуратури;
органів військового управління; закордонних дипломатичних установ України; державних органів,
особливості проходження державної служби в яких визначені законом. Посадами публічної служби
в органах місцевого самоврядування автор пропонує вважати такі їх первинні структурні одиниці, на
які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті,
обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України
для виконання вищеперерахованих завдань і функцій держави.

Посилання

1. Мельтюхова Н.М. Становлення і розвиток публічної адміністрації в Україні. Європеїзація пу-
блічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф.
17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. 224 с.
2. Миколенко О.І. Теорія адміністративного права: минуле, сучасність і майбутнє. Публічне пра-
во. 2011. № 2, С. 136–142.
3. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII. Відомості Верховної
Ради України. 1994. № 14. Ст. 80.
4. Рудік Н.М. Європеїзація публічного управління в Україні в контексті обумовленості ЄС.
Аспекти публічного управління: Теорія та історія публічного управління. 2014. № 1–2 (3–4). С. 32–40.
5. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / авт. кол.: Н.М. Мельтюхова,
В.В. Корженко, Ю.В. Дідок та ін.; за заг. ред. Н.М. Мельтюхової. К. : НАДУ, 2010. 28 с.
6. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах запада: США, Вели-
кобритания, Франция, Германия : Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Издательская корпо-
рация «Логос», 2001. 200 с.
7. Сурнін В. О. Механізми стримувань та противаг у системі розподілу влади в Україні. Актуальні
проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. 2. С. 140–144.
8. Буренко Т.О. Інституційний розвиток системи державних адміністративних послуг в Україні
у контексті європейської інтеграції. Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті
європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг.
ред. Л.Л. Прокопенка. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. 224 с. С. 188–190.
9. Оржель О.Ю. Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Єв-
ропи у контексті підготовки до членства в ЄС. Вісник Національної академії державного управління
при Президентові України. 2010. Вип. 2. С. 22–30.
10. Баштаник В.В. Трансформація державного управління у контексті формалізації європейсько-
го адміністративного простору. Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті євро-
пейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред.
Л.Л. Прокопенка. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. 224 с. С. 28–31.
11. Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: Концептуальні аспек-
ти. К. : Вид-во УАДУ, 2001. 302 с.
12. Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України : наук. розробка / О.Я. Красівський,
О.С. Киричук та ін.; за заг. ред. О.Я. Красівського. К. : НАДУ, 2013. 56 с.
13. Миколенко О.І. Поняття «державного управління» і «публічного адміністрування» в категорі-
альному апараті адміністративного права. Правова держава. 2018. № 30.
14. Неумивайченко Н.М. До питання про трудові відносини державних службовців. Проблеми
законності. Вип. 51. Х. : Нац. юрид. акад. України, 2001. С. 56–63.
15. Неумивайченко Н.М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідно-
син державних службовців : Автореф. дис. канд. юр. наук : 12.00.05; В.о. Нац. юрид. акад. України
ім. Я. Мудрого. Харків : [Б. в.], 2002. 20 с.
16. Андрушко А.В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : Автореф.
дис... канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2003. 20 с.
Опубліковано
2020-02-06