Зарубіжний досвід взаємодії поліції з громадськістю на прикладі Великобританії та Бельгії

  • С. В. Медведенко
Ключові слова: взаємодія

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії поліції з громадськістю на прикладі Велико-
британії та Бельгії. Звернуто увагу на міжнародну практику обміну досвідом, шляхом представлення
нових напрацювань у сфері профілактики правопорушень.
Встановлено, що на важливість співпраці поліції та суспільства свого часу звернув увагу Роберт
Піл в запропонованих ним принципах правоохоронної діяльності, які і досі є актуальними та вико-
ристовуються поліцією багатьох країн.
Зауважено, що хоча країни Європи додержуються загальноєвропейських стандартів поліцейської
діяльності, але кожна з них має свою історію розвитку підрозділів поліції, особливості звичаїв та мен-
талітету населення, специфіку, а отже і окремі особливості та форми взаємодії поліції та населення.
Розглянуто структуру поліції Великобританії, форми і методи, які використовуються підрозділа-
ми поліції при роботі з громадянами, групами населення і органами місцевого самоврядування. Від-
мічено, що приділяється багато уваги якості, кількості та доступності інформації щодо можливостей
взаємодії населення з поліцією. Громадянам пропонується різні можливості та варіанти для надання
допомоги поліцейським підрозділам чи окремим працівникам або прийняття участі в правоохоронній
діяльності.
Приділено увагу особливостям побудови системи поліцейських органів та підрозділів Бельгії, роз-
глянуто принципи її діяльності.
Важливим аспектом діяльності місцевої поліції Бельгії є інтегрування в громаду та побудова
партнерських відносин, що допомагає не лише вчасно реагувати, а й запобігати майбутнім право-
порушенням.
Зроблено висновок, що аналіз зарубіжного досвіду дозволить уникнути помилок, обрати, адапту-
вати до умов нашої країни і менталітету населення та використати корисні надбання для вдосконален-
ня взаємодії громадськості і Національної поліції України.

Посилання

1. Sir Robert Peel’s Principles of Law Enforcement 1829.
2. URL: https://www.durham.police.uk/About-Us/Documents/Peels_Principles_Of_Law_Enforcement.
pdf.
3. Crime and policing in England, Wales and Northern Ireland. URL: https://www.police.uk/
volunteering/.
4. Metropolitan Police. URL: https://www.met.police.uk/car/careers/met/police-volunteer-roles/.
special-constable/special-constable-overview/.
5. Neighborhood Watch. URL: https://www.ourwatch.org.uk/knowledge/faqs-police/.
6. Crimestoppers. URL: https://crimestoppers-uk.org/.
7. Street Pastors. URL: https://www.streetpastors.org/.
8. Halifax Street Angels. URL: https://halifaxstreetangels.org.uk/.
9. Victim support. URL: https://www.victimsupport.org.uk/.
10. Independent Custody Visitors Association. URL: https://icva.org.uk/.
11. Volunteer Police Cadets. URL: https://vpc.police.uk.
12. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг. редакцією О.А. Бан-
чука. Київ : Атіка, 2013. 588 с.
13. Federale politie. URL: https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie/excellente-
politiezorg.
14. Politiezone Vlas. URL: https://www.pzvlas.be/index.php?id=home.
Опубліковано
2020-02-06