Закриття провадження у цивільній справі у зв’язку з відсутністю предмета спору

  • Г. Л. Крушельницька
Ключові слова: юридичний спір

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню новели цивільного процесуального законодавства – за-
криттю провадження у справі на підставі відсутності предмета спору. Шляхом аналізу загальних норм
цивільного процесуального права та застосування аналогії закону автор досліджує можливість виро-
блення науково обґрунтованих пропозицій для удосконалення цивільного процесуального законодав-
ства.
Обґрунтовується необхідність розмежування понять предмета позову та предмета спору та недопу-
стимість їх ототожнення. У статті проаналізовано різні доктринальні підходи до визначення поняття
предмета позову та предмета спору. З’ясовано, що предметом позову називають матеріально-правову
вимогу позивача до відповідача, щодо якої суд має ухвалити рішення, при цьому предмет позову з ре-
човим об’єктом позову не ототожнюється. У свою чергу предметом спору є суб’єктивні права, свободи
чи інтереси, щодо яких виник конфлікт, а також матеріальний об’єкт спору.
Окрему увагу автором приділено дослідженню визначення моменту, на який має бути відсутній
предмет спору, для того, щоб слугувати підставою для закриття провадження. Проаналізовано судову
практику, виявлено суперечності у підходах господарських судів та судів загальної юрисдикції щодо
припинення провадження у зв’язку із відсутністю предмета спору.
З’ясовано, що у господарському судочинстві провадження підлягає закриттю, якщо предмет спору
існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи. У ци-
вільному судочинстві існує позиція, згідно якої у випадку, якщо предмет спору був відсутній на час
пред’явлення позову, суд закриває провадження у справі.
З’ясовано, що обидва підходи є правильними, що відносить відсутність предмета спору одразу
до двох груп підстав для закриття провадження: коли справа в суді виникла незаконно і коли справа
виникла правомірно, але далі її розглядати недоцільно. Досліджено, що суд закриває провадження
у справі у зв’язку із відсутністю предмета спору на будь-якій стадії після відкриття провадження, коли
судом буде встановлено, що предмет спору відсутній взагалі або припинив своє існування у процесі
розгляду цивільної справи.

Посилання

1. Чорнооченко С.І. Цивільний процес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : «Центр учбо-
вої літератури», 2014. 416 с.
2. Харитонов Є.О. Цивільний процес України : навч. посіб. Київ : «Істина», 2012. 472 с.
3. Васильєв С.В. Цивільний процес України : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2013.
344 с.
4. Немеш П.Ф. Правове обґрунтування позову у цивільному процесі. Науковий вісник Ужгород-
ського національного університету. Серія Право. 2018. Вип. 50. Том 1. С. 95–98.
5. Матиевский М.Д. Спор о праве в советском гражданском процессе: автореф. дис. …канд. юрид.
наук: 12.00.03. Москва, 1978. 26 с.
6. Зайцев И.М. Сущность хозяйственных споров : монография. Саратов : Изд-во. Сарат. ун-та,
1974. 157 с.
7. Сакара Н.Ю. Зміст та правова природа юридичного спору. Науковий вісник Ужгородського наці-
онального університету. Серія Право. 2017. Вип. 46. Том 1. С. 63–68.
8. Постанова Верховного Суду від 22.08.2018 року у цивільній справі № 372/2230/17 // Єдиний
державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76441538 (дата звернен-
ня 15.10.2019).
9. Постанова Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 10.04.2019 року по спра-
ві № 456/847/18 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/81328756 (дата звернення 15.10.2019).
10. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар.
Видання шосте, доповнене й перероблене. Харків : Консул. 2002. 408 с.
11. Постанова Верховного Суду від 03.05.2018 року у справі № 404/251/17 // Єдиний держав-
ний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 73868460 (дата звернення
15.10.2019).
12. Нижний А.В. Спір про право у цивільному процесуальному законодавстві та судовій практиці.
Вісник Верховного Суду України. 2015. № 3 (175). С. 26–34.
Опубліковано
2020-02-06