Роль прокуратури України у процесі забезпечення гарантій незалежності суддів та авторитету правосуддя

  • О. М. Коріняк
Ключові слова: втручання у суддівську діяльність,

Анотація

Стаття присвячена питанню стану додержання вимог законодавства щодо забезпечення гарантій
незалежності суддів через призму реагування органами прокуратури на факти втручання у суддівську
діяльність, які містять склад злочину, передбаченого статтею 376 Кримінального кодексу України.
При написанні статті взято за основу відповідні статистичні показники органів досудового розсліду-
вання та органів прокуратури, досліджені результати досудового розслідування конкретних прикла-
дів кримінальних проваджень, вивчена практика розгляду відповідних заяв про втручання у суддів-
ську діяльність Вищою радою правосуддя та органами прокуратури України.
Наукова цінність вказаної статті полягає в тому, що її зміст та отримані висновки відображають
реальний стан справ виконання покладених обов’язків уповноваженими суб’єктами із заданої тема-
тики. Висвітлені практичні проблеми організації вказаної роботи та запропоновані шляхи для по-
кращання діяльності двох інституцій (Генеральної прокуратури України та Вищої ради правосуддя),
спрямованої на забезпечення додержання гарантій незалежності суддівського корпусу.
За результатами цього наукового дослідження сформовані висновки щодо необхідності більш чіт-
кого законодавчого визначення словосполучення «втручання у суддівську діяльність», яке має наслідком настання кримінальної відповідальності, та зміни підходів суб’єктів реагування на факти відпо-
відних повідомлень суддів. Уніфікація підходів до правотлумачення та правозастосування положень
законодавства із визначеного питання представниками судової гілки влади та правоохоронних органів
сприятиме посиленню гарантій незалежності суддів та авторитету правосуддя в Україні.

Посилання

1. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VІ; зі змін. і
доповн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245317?find=
1&text=%E2%F2%F0%F3%F7%E0%ED#w13.
2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII; зі змін. і
доповн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140219?find=
1&text=%E2%F2%F0%F3%F7%E0%ED#w14.
3. Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://hcj.gov.ua/intervention.
4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-IIІ; зі змін. і доповн. [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
5. Коментар до Кримінального кодексу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/373.php.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 № 8. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: «Про незалежність судової влади» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07.
7. Щорічна доповідь Вищої ради правосуддя «Про стан забезпечення незалежності суддів в Укра-
їні за 2018 рік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/
file/shchorichna_dopovid_za_2018_rik.pdf.
8. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Форма № 1 (за січень–грудень 2018 року, сі-
чень–вересень 2019 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gp.gov.ua/ua/
stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo.
9. Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://reyestr.court.gov.ua/.
Опубліковано
2020-02-06