Корпоративний комплаєнс: правове запозичення через практики суб’єктів господарювання

  • О. Р. Ковалишин
Ключові слова: комплаєнс, корпоративний комплаєнс

Анотація

Дотримання вимог корпоративного комплаєнсу (corporate compliance) на сьогодні є однією із мі-
німальних вимог для позиціонування компанії як такої, яка намагається відповідати міжнародним
стандартам ведення господарської діяльності. Фактично можна вести мову про те, що корпоративний
комплаєнс є одним із принципів корпоративного управління.
Автор зазначає, що корпоративний комплаєнс – це діяльність, пов’язана з контролем за дотриман-
ням посадовими особами та працівниками вимог законодавства та локальних актів нормативного та
ненормативного характеру в господарських товариствах.
Корпоративний комплаєнс полягає у дотриманні певних стандартів і практик та у відповідності.
Під відповідністю мається на увазі частина системи управління/контролю в організації, пов’язана
з ризиками невідповідності, недотримання вимог законодавства, нормативних документів, правил і
стандартів наглядових органів, галузевих асоціацій та саморегулюючих організацій, кодексів пове-
дінки тощо. Такі ризики невідповідності в кінцевому підсумку можуть виявлятися у формі застосу-
вання юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів, фінансових або репутаційних втрат.
У статті аргументується, що поняття корпоративного комплаєнсу неодмінно пов’язане з поняттям
Corporate liability, яке не слід сплутувати з корпоративною соціальною відповідальністю (Corporate
social responsibility).
У статті акцентується увага на тому, що запозичення практик корпоративного комплаєнсу не
набуло ще широкої популярності серед суб’єктів господарювання, що зумовлено рядом факторів:
1) новизною явища корпоративного комплаєнсу для бізнес-середовища не тільки України, але й в за-
гальносвітовому масштабі; 2) особливостями ділової культури – іноді власникам суб’єкта господа-
рювання – простіше ліквідувати підприємство, репутація якого зазнала шкоди через протиправні дії
менеджменту, ніж дбати систематично про дотримання посадовими особами корпоративного комп-
лаєнсу; 3) відсутністю кримінальної відповідальності юридичних осіб за законодавством України,
оскільки на нормативному рівні закріплені лише заходи кримінально-правового характеру.

Посилання

1. Corruption Perceptions Index, Transparency International / URL: https://www.transparency.org/
cpi2018.
2. Ковальчук О. Поняття системи комплаєнс-контроль та особливості управління ризиком комп-
лаєнс у банках України. Молодь і ринок. 2010. № 7-8. С. 153–157.
3. Сарахман О.М. Функціонування комплаєнс-контролю у вітчизняній банківській справі.
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 2. С. 87–90.
4. Клюско Л.А. Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках. Финансы, учет, банки.
2014. Вып. 1. С. 153–160.
5. Хуторна М.Е. Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку. Фінансовий
простір. 2015. № 2. С. 112–118.
6. Коляда І.В. Поняття та сутність комплаєнс-контролю у вітчизняній економічній науці та сус-
пільному дискурсі. Молодий вчений. 2016. № 12.1. С. 791–794.
7. Оболенцев В.Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. Проблеми законності.
2016. Вип. 134. С. 112–118.
8. Момот Т.В. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки
підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 6. С. 167–174.
9. Dollar S.S. Co.v. United States 101F.2d 638 (9th Cir. 1939). in Sharon Oded, Corporate Compliance :
New Approaches to Regulatory Enforcement, 2013, p. 320
10. Hilton Hotels Corporation, 467 F. 2d 1000, (9th Cir. 1972), in Sharon Oded, Corporate Compliance:
New Approaches to Regulatory Enforcement, 2013, p. 320.
11. Сидоренко Д., Комплаєнс: why do we need it? / Юридична газета, 15 травня 2018,
№ 19–20 (621–622) / URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/komplaens-why-do-we-
need-it.html.
12. Sharon Oded, Corporate Compliance: New Approaches to Regulatory Enforcement, 2013, p. 320.
13. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного правління
в банках України : Постанова правління Національного Банку України № 98 від 28.03.2007 року /
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07.
14. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління
в банках України : Рішення Правління Національного банку України № 814-рш 03.12.2018 року /
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr814500-18.
15. Постанова у справі № 752/17033/17 від 08.09.2017 року / URL: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/68936545.
16. Цимбалюк В.І. Переваги та недоліки впровадження кримінальної відповідальності юридич-
них осіб у законодавство України. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 53. С. 325–331.
17. Ковальова С.С. До питання про введення в Україні кримінальної відповідальності юридич-
них осіб. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Серія: Право. 2015. Вип. 213 (1). С. 225–232.
18. Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика.
Право та державне управління. 2016. № 1. С. 32–41.
19. Гаврилішин А.П., Козирєва В.П. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб.
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 2. С. 160–165.
20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лі-
бералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних
осіб : Закон України № 314-VII від 23 травня 2013 року. Відомості Верховної Ради. 2014. № 12. ст. 18.
21. Трут Д., Автух А. Притягнення юросіб до кримінальної відповідальності в Україні: міф чи ре-
альність? Юридична газета-online, 15 лютого 2016 / URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/
kriminalne-pravo-ta-proces/prityagnennya-yurosib-do-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-v-ukrayini-mif-chi-
realnist.html.
Опубліковано
2020-02-06