ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

  • О. М. Сибіга
Ключові слова: публічна інформація, судовий захист, адміністративне судочинство, юрисдикція адміністративних судів

Анотація

У роботі досліджено та розкрито особливості впливу розвитку національного законодавства з пи-
тань оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації на стан захисту
прав особи в порядку адміністративного судочинства. Констатується, що норми адміністративного
процесуального права весь час відстають від норм матеріального та процедурного адміністративного
права, що негативно позначається на стані судового захисту прав особи у сфері доступу до публічної
інформації. Також у роботі досліджено сучасний стан науково-аналітичного забезпечення адміністра-
тивного судочинства в цілому та безпосередньо з питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності роз-
порядників публічної інформації. Робиться висновок, що велика частина наукових і науково-прак-
тичних праць у зв’язку з постійними змінами національного законодавства нині втратила практичне
значення для суб’єктів правозастосування і насамперед для суддів адміністративних судів.

Посилання

1. Про доступ до інформації : Закон України від 13.01.2011. Відомості Верховної Ради України.
2011. № 32. Ст. 314.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону Укра-
їни «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» : Закон України від
27 березня 2014 № 1170-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 22. Ст. 816.
3. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесу-
ального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих ак-
тів : Закон України від 03.10.2017 2147-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 48. Ст. 436.
4. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу : навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер,
2012. 208 с.
5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / За заг. ред.
Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. Київ : Істина, 2007. 152 с.
6. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : навчальний посібник / А.Т. Комзюк,
В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.
7. Адміністративне судочинство : підручник / Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова, П.С. Лютіков,
І.О. Сквірський; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Київ : Істина, 2009. 256 с.
8. Ківалов С.В., Картузова І.О., Осадчий А.О. Курс адміністративного процесуального права
України. Загальна частина : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 342 с.
9. Адміністративне судочинство: навчальний посібник / І.М. Балакарєва, І.В. Бойко, Я.С. Зелін-
ська та ін.; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків : Право, 2016. 312 с.
10. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика : монографія /
С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук та ін.; за заг. ред. С.В. Квалова і Л.Р. Білої-Тіунової.
Одесса : Фенікс, 2013. 370 с.
11. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повнова-
жень: правові засади, підстави та форми : монографія. Київ : Прецедент, 2010. 475 с.
12. Матвійчук В.К., Хар О.І. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судо-
чинства України. В 2-х томах. Т. 1. / За заг. ред. В.К. Матвійчука. Київ : КНТ, 2007. 788 с.
13. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Н.О. Армаш,
О.М. Бандурка, А.В. Басов та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. Київ : Прецедент; Істина. 823 с.
14. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Н.О. Ар-
маш, Є.В. Додін, Д.В. Журавльов та ін.; за заг. ред. С.В. Пєткова. Київ : Центр учбової літератури,
2016. 380 с.
15. Руденко А.В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. …канд. юрид.
наук : 12.00.07. Харків, 2005. 209 с.
16. Івашинюта В.О. Адміністративна юстиція в Україні: проблеми та перспективи. Актуальні
проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової наукової конференції
курсантів та студентів. Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. С. 69–70.
17. Панченко О. Проблемні питання підсудності адміністративних справ. Вісник Вищого адміні-
стративного суду України. 2008. № 4. С. 9–21.
18. Осадчий А.Ю. Інститут підсудності в адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми
держави і права. 2007. № 43. С. 90–94.
19. Небрат О.О. Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян у разі здійснення адміністра-
тивного судочинства в Україні. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.
2008. № 41. С. 256–261.
20. Сергейчук О. Проблеми вдосконалення законодавчих основ захисту прав людини і громадяни-
на органами адміністративної юстиції. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2009. № 2.
С. 31–42.
21. Білуга С.В. Предметна підсудність в адміністративному судочинстві : дис. …канд. юрид.
наук : 12.00.07. Одеса, 2012. 209 с.
Опубліковано
2019-12-19