Концептуальні підходи, спрямовані на запобігання поширенню наркозлочинності

  • І. М. Климюк
Ключові слова: наркотики, наркоманія, наркозалежність, «закладки», трафік, екстрадиція, наркосистема

Анотація

У статті здійснено дослідження міжнародних та національних позицій правників та науковців,
щодо запобігання розповсюдженню злочинності у сфері обігу наркотичних, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів. Окреслено принципи на яких ґрунтується розробка компонентів скорочення
попиту на наркотики.
Встановлено елементи, необхідні для формування комплексних програм зниження, знищення та
попередження наркотичної злочинності; окреслено напрями, у яких слід працювати аби знизити по-
пит на наркотики. У роботі досліджено досвід зарубіжних країн, базуючись на якому зроблено спробу
створити план, реалізація якого приведе до зниження кількості залежних від наркотично-містких ре-
човин, попередить виникнення бажання вживати наркотики та сприятиме знищенню існуючої міжна-
родної наркосистеми – організованої торгівлі наркотиками.
До основних позицій плану скорочення попиту на наркотики належать заходи, які необхідно про-
вести у наступних напрямах: 1. Посилення ефективності міжнародного співробітництва у боротьбі
з незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 2. Проведення
«гармонізації» та «уніфікації» національного законодавства, спрямованого на подолання наркотизму
з міжнародними нормами у цьому напрямі.
У науковому дослідженні проведено аналіз діяльності учасників міжнародної організації – Орга-
нізації Об’єднаних Націй у частині зниження рівня світового наркотичного бізнесу. 3. Взаємодія пра-
воохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних держав щодо вирішення питань
боротьби з наркотичною злочинністю; 4. Посилення контролю над внутрішніми кордонами держави;
5. Проведення роботи з населенням, у тому числі шляхом їх залучення до протидії наркотизму на на-
ціональному рівні; 6. Залучення усіх державних інституцій у напрямі зниження рівня наркотичної
злочинності; 7. Створення преференцій для суб’єктів, що ведуть боротьбу з розповсюдженням нарко-
тиків; 8. Запровадження нових методик медичного впливу; 5. Реформування кримінального законо-
давства у сфері обігу наркотичних та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Посилання

1. Декларация о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики. Принята резолю-
цией S-20/3 Генеральной Ассамблеи от 10 июня 1998 года № 995_347: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_347.
2. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект): [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64508.
3. Ривман Д.В. Криминальная виктимология : учеб. СПб. : Питер, 2002. 304 с.
4. Статус Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ от 20 декабря 1988 года № 995-096: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j47.
5. Скільки країн у світі. Сайт Merkator: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://merkator.
org.ua/dovidnyk/skilky-krajin-u-sviti/. Станом на 22 жовтня .2019 р.
6. Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола (вступил в силу 13 июня
1956 года, с изменениями на 1 января 1986 г.) № 995_142: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142.
7. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від
25 березня 1993 р. № 220-93-п (у ред. від 16.12.2017): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-п.
8. Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року (приєднання України від
10 листопада 1992 р.) № 995_184: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_184.
9. Про приєднання України до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року:
Постанова Кабінету Міністрів України (прийняття від 19 червня 1999 р. № 2479-XII: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-12.
10. Термін «Видача особи (екстрадиція)». Офіційний сайт Верховної Ради України: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/2930.
11. СБУ та Інтерпол затримали контрабандиста героїну, який переховувався 8 років. Сайт Еспре-
со: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://espreso.tv/news/2019/07/25/sbu_ta_interpol_
zatrymaly_kontrabandysta_geroyinu_yakyy_perekhovuvavsya_8_rokiv. Станом на 20 жовтня 2019 р.
12. Про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі
співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду):
Проект Закону України. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України: [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-zakonu-ukraini-
pro-priednannja-ukraini-do-rozshirenoi-chastkovoi-ugodi-radi-evropi-pro-stvorennja-grupi-zi-
spivrobitnictva-v-borotbi-proti-zlovzhivannja-narkotikami-ta-ih-nezakonnogo-obigu-grupa-pompidu.
13. Группа Помпиду. Сайт Всемирной Организации здравоохранения. Европейское региональ-
ное бюро. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-
determinants/prisons-and health/partners/pompidou-group. Станом на 20 жовтня 2019 р.
14. Кобец П.Н. Государственная политика Французской Республики в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Вестник Прикамского со-
циального института: Государство и право. Юридические науки. 2017. Пермь. С. 29–36.
15. Смирнов К.Ю. О законе Китайской народной республики «О борьбе с наркотиками». Электро-
нное приложение к «Российскому юридическому журналу». Екатеринбург. Вып. 6. 2017. С. 63–77.
16. Климюк І.М. Міжнародний досвід боротьби з наркотичною злочинністю. Електронне наукове
фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». Вип. № 6. Ужгород. 2018. С. 377–379.
Опубліковано
2020-02-06