Основні детермінанти незаконного використання бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг

  • Р. П. Іжевський
Ключові слова: причини, умови, детермінація, злочини у сфері економіки, бюджетні кошти

Анотація

У статті розглянуто основні детермінанти незаконного використання бюджетних коштів у сфері
будівництва автомобільних доріг. Увага приділена недолікам державної політики у сфері дорожнього
господарства, проведеним реформам децентралізації управління галузі, існуючим заходам фінансово-
го контролю за законністю використання бюджетних коштів.
Висунуто припущення про можливу деформацію правової свідомості розпорядників та одержу-
вачів бюджетних коштів. Задля підтвердження висунутого припущення виокремлено три основних
групи чинників, що здійснюють вплив на свідомість та поведінку розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів. До них належать бюджетно-фінансові, фінансово-господарські та організацій-
но-управлінські детермінанти.
За результатами кримінологічного аналізу констатовано помітне збільшення розриву між показ-
никами реального фінансування та фактично виконаним об’ємом робіт та послуг. Виокремлено ймо-
вірні суб’єктивні та об’єктивні причини незаконного використання бюджетних коштів у галузі. Ви-
значено фактори, які створюють сприятливі умови для незаконного використання бюджетних коштів
при будівництві автомобільних доріг.
Увагу приділено проблемам бюджетування галузі. Встановлено існування підвищених ризиків для
штучного завищення вартості дорожньо-будівельних робіт під час руху бюджетних коштів. Звернуто
увагу на той факт, що такі ризики існують практично на всіх стадіях бюджетного процесу. На підставі
результатів авторського дослідження виокремлено найбільш уразливі етапи бюджетного процесу, по-
чинаючи від формування бюджетного запиту й закінчуючи проведенням взаєморозрахунків.
Окреслено найбільш проблемні на сьогодні прогалини профільного законодавства. Порушено пи-
тання щодо повноти й об’єктивності внутрішнього та зовнішнього контролю. Констатовано існуван-
ня реального конфлікту інтересів. Зауважено, що вплив на свідомість розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів здійснюють також інші чинники (наприклад, нормативно-правові та соціальні).
Окреслено перспективи подальших наукових досліджень.

Посилання

1. Головкін Б.М. Види злочинності. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 18. С. 14–21.
2. Головкін Б.М. Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні. Форум права.
2014. № 1. С. 106–111.
3. Головкін Б.М. Поняття злочинності в сфері економіки. Форум права. 2013. № 3. С. 128–133.
4. Головкін Б.М. Причинність у системі детермінації злочинності. Теорія і практика правознавства:
електрон. наук. фах. вид. 2014. № 1. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6358/1/
Golovkin.pdf (дата звернення: 11.10.2019 року).
5. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності
у населених пунктах. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/13-2_2019/
Zvit_13-2_2019.pdf (дата звернення: 07.10.2019 року).
6. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік. URL: https://ukravtodor.gov.ua/
4489/finansovo-ekonomichna_diialnist/zvity_pro_vykonannia_pasportiv_biudzhetnykh_
prohram_za_2018_rik.html?fbclid=IwAR0sK5w8HRTaG7ikcbHbW06l_ASgR3ABYVi-
Me5nUDgvYHDsnDIxqGcfl84у (дата звернення: 10.10.2019 року).
7. Н. Форсюк. Без контроля. Почему дороги в Украине исчезают вместе со снегом. URL:
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/opinion/bez-kontrolya-pochemu-dorogi-v-ukraine-ischezayut-
vmeste-so-snegom (дата звернення: 01.10.2019 року).
8. Добилися скасування ремонту доріг в «ЛНР» за договором Укравтодору на 17 млн грн.
URL: https://antac.org.ua/publications/dobylysya-skasuvannya-remontu-dorih-v-lnr-za-dohovorom-
ukravtodoru-na-17-mln-hrn/ (дата звернення: 12.10.2019 року).
Опубліковано
2020-02-06