Своєчасне виконання остаточних судових вердиктів в Україні залишається хронічною проблемою

  • П. Д. Гуйван
Ключові слова: розумний строк, своєчасне виконавче провадження

Анотація

Робота присвячена актуальному в Україні питанню правової організації своєчасного виконання
остаточних судових вердиктів. Оскільки виконання рішень суду потребує за діяння спеціалізованих
державних та приватних виконавчих органів, саме належне опосередкування їхньої діяльності стано-
вить головну задачу національної правової системи для забезпечення вимог Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод. Адже від ефективності вчинків органів виконання залежить рівень
довіри громадян до держави, у тому числі авторитет судової влади.
Стан виконавчих проваджень в українському правовому середовищі, у статті зазначається, що си-
туація із виконанням судових рішень потребує суттєвого вдосконалення. Встановлено, що у цьому пла-
ні наше вітчизняне законодавство має значну кількість вад, а в деяких випадках здається, що окремі
його положення спеціально напрацьовані для того, аби торпедувати виконавчий процес. У вказаному
контексті вивчено та детально проаналізовано протиправні вчинки працівників виконавчої служби на
прикладі конкретної справи. Зокрема, доводиться, що виконавець як учасник заключної стадії судо-
вого розгляду, мусить гарантувати якомога швидший результат провадження. Завдяки об’єктивним
(неналежний стан вітчизняного законодавства у цій царині) та суб’єктивним (незацікавленість та без-
карність відповідних службовців) чинникам ситуація із своєчасністю виконання остаточних рішень
судів у нашій державі близька до колапсу. Це визнається і такою міжнародною правової інституцією,
як Європейський суд з прав людини.
У науковій праці вказується, що тривалі затримки з виконанням судових рішень є самостійними
правопорушеннями, і на них мусить жорстко реагувати український правозастосовний орган – суд.
Разом з тим, констатовано, що національне правосуддя досить толерантно ставиться до порушників
права особи на своєчасне виконання рішення у її справі. Наведено принципову позицію ЄСПЛ з подіб-
ного питання. Зроблено висновок, що виконавче провадження не повинно відокремлюватись від судо-
вого. Тож вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо розумності
строків розгляду справи мають застосовуватися і до часу виконавчого процесу.

Посилання

1. Курс цивільного процесу : підручник; за ред. проф. В.В. Комарова; Нац. ун-т «Юрид. акад.
України ім. Ярослава Мудрого». Х. : Право, 2011. 1352 с.
2. Гавриленко С. Самого лише отримання рішення суду на свою користь недостатньо для досяг-
нення мети, задля якої люди звертаються до системи правосуддя – захисту порушених прав і свобод.
Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2018/07/24/232203/.
3. Справа № 2-2339/09. Архів Октябрського район. суду м. Полтави за 2009 р.
4. Рішення ЄСПЛ від 20 вересня 2005 року у справі «Трихліб проти України», заява № 58312/00.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_409.
5. Рішення у справі № 554/352/18. Архів Октябрського районного суду м. Полтави за 2018 рік.
6. Рішення ЄСПЛ від 16 квітня 2009 року у справі «Гаращенко протии України»,
заява № 26873/05. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_455.
Опубліковано
2020-02-06