Традиційні суспільства як складники регіональних міжнародно-правових підсистем

  • С. С. Гасанханли
Ключові слова: регіональні міжнародні підсистеми

Анотація

Сьогодні в межах універсального міжнародного права досить активно розвиваються регіональні
міжнародно-правові підсистеми. У статті розглянуто питання віднесення традиційного суспільства
до складників регіональних міжнародно-правових підсистем. Здійснено аналіз поняття регіональної
міжнародно-правової підсистеми, традиційного суспільства. Так, регіональна підсистема є сукупні-
стю держав, що об’єднані географічним фактором, наявністю спільних інтересів, що лежать в осно-
ві дій держав у підсистемі, наявністю загальних інститутів, організацій, асоціацій та норм у різних
сферах людської діяльності (економіка, торгівля, безпека, політика). Держави підсистеми поєднують
подібну культуру та загальний історичний досвід.
Поділ світу на регіональні підсистеми та регіони виходить із широкого визначення регіону. Гео-
графічні макрорегіони: Азія, Америка, Європа, Австралія та Океанія, регіони (субрегіон) поділяють
той же принцип.
Громадський уклад в ньому характеризується жорсткою становою соціальною ієрархією, існуван-
ням стійких соціальних спільнот (особливо в країнах Сходу), особливим способом регуляції життя су-
спільства, заснованому на традиціях, звичаях.
У статті надана характеристика традиційного суспільства, визначені характерні ознаки. Так, тра-
диційне суспільство (або індустріальне) – це найтриваліша із трьох стадій, її історія нараховує ти-
сячі років. Більшість своєї історії людство провело саме у традиційному суспільстві. Це суспільство
з аграрним укладом, мало динамічними соціальними структурами та із заснованим на традиції спо-
собом соціокультурної регуляції. У традиційному суспільстві головним виробником є не людина, а
природа. Поведінка індивідів в такому суспільстві регламентується звичаями, нормами, соціальними
інститутами. Звичаї, норми, інститути, освячені традиціями, вважаються непорушними, не допуска-
ють навіть думки про їх зміну.
На прикладі деяких країн з елементами традиційного суспільства визначена їх роль у міжнарод-
них відносинах.

Посилання

1. Африка в современной концепции международной безопасности. – Режим доступу:
https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal-and-political-science-311/constitutional-and-
international-law-311/7720-africa-in-the-modern-conception-of-international-security.
2. Барыгин И.Н. Международная регионалистика : учеб. для вузов / И.Н. Барыгин. СПб. :
Питер, 2009. 384 с.
3. Буткевич О.В. Регіоналізм стародавнього міжнародного права як попередник становлення між-
народно-правових підсистем сучасності / О.В. Буткевич // Український щорічник міжнародного пра-
ва. 2007. К. : Українська Асоціація міжнародного права; ВД «Промені», 2010. с. 380–408.
4. Зубар І.В. Інституційні засади функціонування регіональних підсистем сучасного міжнарод-
ного права / І.В. Зубар // Альманах міжнародного права. 2015. Вип. 7. С. 59–72. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_7_8.
5. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару. – Режим доступу: http://
readbookz.net/book/176/6015.html.
6. Кулматов К.Н. Региональные аспекты международных отношений / К.Н. Кулматов, А.В. Ми-
трофанова. М. : Восток-Запад, 2010. 536 с.
7. Міжнародне право: Основні галузі : Підручник / За ред.. В.Г. Буткевича. К. : Либідь, 2014. 816 с.
8. Международное право = Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др.;
пер. с нем. Т. Бекназара, А. Насыровой, Н. Спица; науч. ред. Т.Ф. Яковлева; пред., сост. В. Бергманн.
М. : Инфотропик Медиа, 2011. 478 с.
9. Міжнародне право: підручник / за ред. В.А. Ліпкан. К. : КНТ, 2010. 752 с.
10. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навч. посібник / Н.В. Пронюк. 2010. 280 с.
Опубліковано
2020-02-06