Огляд результатів дослідження ґендерного аспекту суддівської діяльності

  • Ю. Ю. Боброва
Ключові слова: court

Анотація

Адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів забезпечення ґендерної рів-
ності у всіх без виключення сферах суспільних відносин, у тому числі і в юридичній науці, створили
підвалини ґендерного підходу у наукових дослідженнях. Саме тотальне впровадження ґендерної ідео-
логії у різні сфери діяльності детермінує роль ґендерного підходу, завдяки якому можливе здійснення
різнопланових досліджень із ґендерної проблематики.
Для ґрунтовного дослідження питання ґендерного аспекту суддівської діяльності та отримання до-
стовірних результатів необхідно гармонійно поєднати сучасні методологічні інструментарії і підходи
міждисциплінарного характеру з науковими здобутками минулого. На підставі проведеного емпірич-
ного дослідження у статті піднімається питання ґендерного виміру суддівської діяльності в контексті
таких питань, як ґендерна дискримінація, ґендерна рівність, ґендерна асиметрія за статевою ознакою.
За його результатами вдалося відобразити реальну картину реалізації ґендерного паритету в судовій
системі в цілому, з розмежуванням залежно від судової інстанції та сформувати розуміння тих чи ін-
ших проблем суддями-чоловіками та суддями-жінками, визначити спільний знаменник для них та
сфери, які не дотикаються в силу їх різного сприйняття.
Формування ґендерного підходу в правовому пізнанні – досить нова наукова парадигма, прийнят-
тя якої передбачає перегляд багатьох звичних уявлень і цінностей та утвердження нових світогляд-
них орієнтацій. Його змістова сутність полягає не просто у виявленні відмінностей між чоловіком і
жінкою, а й у впровадженні в право нових моделей суспільних відносин, що підлягають правовому
регулюванню. Вирішення проблеми викорінення ґендерної асиметрії українського судочинства знач-
ною мірою залежить від комплексного використання різних методологічних підходів, принципів та
методів наукового пізнання при дослідженні конкретних аспектів, адже тільки у їх органічній єдності

можна ефективно побудувати модель забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків-суд-
дів. Вирішення вказаного питання потребує розроблення надійних засобів вимірювання ґендерної спе-
цифіки суддівської діяльності загалом та окремих її аспектів зокрема.

Опубліковано
2020-02-06