НАЛЕЖНИЙ СУБ’ЄКТ ЗБИРАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ

  • І. Л. Чернега
Ключові слова: докази, допустимість доказів, властивості доказів, суб’єкти кримінального процесу, належний суб’єкт

Анотація

Статтю присвячено суб’єктам кримінального процесу, яких наділено правом збирати докази, особливостям їх діяльності, що впливають на допустимість зібраних доказів, а також дослідженню змін у цьому інституті відповідно до нового законодавства.

Посилання

1. Ляхова А.И. К вопросу об основных элементах процессуального доказывания / А.И. Ляхова //Актуальные проблемы реформирования правовой системы Российской Федерации : сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию Белгородского государственного университета (г. Белгород, 25–26 апреля 2002 г.). – Белгород : Изд-во БелГУ, 2002. – С. 61–63.
2. Степанов О.С. Належність та допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О.С. Степанов ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2007. – 19 с.
3. Кримінально-процесуальне право України : [підручник] / за заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х. : ТОВ «Одісей», 2009. – 816 с.
Опубліковано
2020-07-17