СПЕЦІАЛЬНИЙ СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ

  • М. В. Багрій
Ключові слова: спеціальний слідчий експеримент, оперативна провокація, оперативно-розшуко- вий захід, негласна слідча (розшукова) дія, контроль за вчиненням злочину

Анотація

У статті проаналізовано поняття, характерні ознаки, підстави та процесуальний порядок проведення спеціального слідчого експерименту як однієї з форм контролю за вчиненням злочину, запропоновано найбільш раціональні шляхи його використання під час досудового розслідування.

Посилання

1. Тузов Л.Л. Законодательные акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации, странах СНГ и Балтии : [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»] / [Л.Л. Тузов, А.Д. Шейшеев] ; под. ред. И.А. Климова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2012. – 154 с.
2. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.
3. Бачила В.В. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент»: теория и практика / В.В. Бачила // Судовы веснік. – 2007. – № 3. – С. 54–59.
4. Аникин А.В. Ответственность за взяточничество / А.В. Аникин // Законность. – 1997. – № 6. – С. 34–39.
5. Яни П.С. «Проверка на честность», или Уголовно-правовые основания выявления взяточничества / П.С. Яни // Законность. – 2007. – № 7. – С. 32–37.
6. Метельский П.С. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки либо коммерческого подкупа / П.С. Метельский // Уголовный процесс. – 2009. – № 7. – С. 33–41.
7. Убоженко А.А. О сущности оперативного эксперимента / А.А. Убоженко // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе : сб. матер. XIV науч.-практ. конф. (Красноярск, 17 февраля 2011 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Д.Д. Невирко. – Красноярск : Сибирский юрид. ин-т МВД России, 2011 – . – Ч. 2. – 2011. – С. 201–206.
8. Куделькин Д.В. В защиту допустимости оперативных экспериментов в отношении неопределенного круга лиц / Д.В. Куделькин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и другими правонарушениями : матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / под ред. Н.Н. Михайлова. – Барнаул :Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2010– . – Ч. 1. – 2010. – С. 32–34.
9. Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией? / Б.В. Волженкин //Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 43–45.
10. Котин В.П. Провокация взятки (к проблеме совершенства законодательства) / В.П. Котин //Государство и право. – 1996. – № 2. – С. 82–87.
11. Курченко В.С. Отграничение провокации от действий при пресечении преступлений /В.С. Курченко // Законность. – 2004. – № 4. – С. 10–12.
12. Капканов В.И. Проблемы разграничения пресечения преступлений и провокации их совершения / В.И. Капканов // Уголовное право. – 2007. – № 6. – С. 116–120.
13. Кудінов С.С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навч.-практ. посібник] / С.С. Кудінов, Р.М. Шехавцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко. – Х. : Оберіг, 2013. – 344 с.
14. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : [монографія] /М.В. Багрій, В.В. Луцик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 308 с.
Опубліковано
2020-07-17