ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ОХОРОНІ

  • І. Б. Король
Ключові слова: конфіденційна інформація, таємниця приватного життя, недоторканність приватного життя, класифікація, розголошення, кримінально-правова охорона

Анотація

У роботі досліджується зміст поняття «таємниця приватного життя особи» на основі аналізу норм чинного законодавства та наукових розробок у сфері захисту особистих прав громадян. Досліджено основні критерії поділу особистих таємниць, виділено їх основні види. Проаналізовано стан законодавчого регулювання окремих таємниць приватного життя особи, запропоновано шляхи його подальшого вдосконалення.

Посилання

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст. 88.
3. Горпинюк О.П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності в Україні :дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.П. Горпинюк ; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2011. – 242 с.
4. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации / Л.О. Красавчикова. – Екатеринбург : Уральская гос. юрид. академия, 1994. – 240 с.
5. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита : [монография] / М.Н. Малеина. – М. : МЗ Пресс, 2000. – 242 с.
6. Марисюк К.Б. Чи потрібна кримінально-правова відповідальність за порушення таємниці сповіді / К.Б. Марисюк // Вісник ЛІВС при НАВС України. – 2003. – № 1. – С. 104–108.
7. Михайлов В.В. Право на тайну / В.В. Михайлов // Закон. – 1998. – № 2. – С. 5–8.
8. Палій М.В. Основи кримінально-правового захисту таємниці сповіді / М.В. Палій, Г.М. Волкова //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – № 2. – С. 237–248.
9. Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства / И.Л. Петрухин. – М. : Юридическая литература, 1989. – 192 с.
10. Петрухин И.Л. Личная тайна (человек и власть) / И.Л. Петрухин. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1998. – 232 с.
11. Серьогін В.О. Приватне життя як об’єкт конституційного права на недоторканність приватного життя / В.О. Серьогін // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1(64). – С. 51–62.
12. Титов А.М. Щодо можливості криміналізації розголошення адвокатської таємниці / А.М. Титов, Г.К. Тетерятник // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матер. наук.-практ. конф. м. Львів (7–8.04.2006 р.) : у 2 ч. / за ред. В.Л. Ортинського. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2006. – Ч. 2. – С. 211–214.
Опубліковано
2020-07-17