СУБ’ЄКТ ЗАВІДОМО НЕЗАКОННОГО ЗАТРИМАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

  • Л. М. Палюх
Ключові слова: затримання, запобіжний захід, кримінальна відповідальність, службова особа, слідчий, прокурор

Анотація

Статтю присвячено проблемам визначення ознак такого елемента, як суб’єкт у складі злочину, передбаченого ст. 371 Кримінального кодексу України, на основі аналізу положень чинного Кримінального процесуального кодексу України для вирішення проблем, які виникають на практиці.

Посилання

1. Конституція України / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 59 с.
2. Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (ст. 371 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Р.І. Мельник ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
3. Преступления против правосудия / под ред. А.В. Галаховой. – М. : Норма, 2005. – 416 с.
4. Злочини проти правосуддя : [навчальний посібник] / за заг. ред. В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – Х. : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2011. – 160 с.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, В.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т. / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2009– . – Т. 2. – 2009. – 624 с.
7. Горелик А.С. Преступления против правосудия / А.С. Горелик, Л.В. Лобанова. – СПб. :Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 491 с.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України : [науково-практичний коментар] : у 2 т. /О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін. – Х. : Право, 2012– . Т. 1. – 2012. – 768 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1328 с.
Опубліковано
2020-07-17