ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЇ ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

  • І. І. Брус
Ключові слова: прокурор, підтримання державного обвинувачення, функція, діяльність, кримінальне провадження, суд

Анотація

Статтю присвячено розкриттю теоретико-правових аспектів удосконалення функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді з урахуванням новацій кримінального процесуального законодавства України.

Посилання

1. Радзивидло Я.И. Личностно-профессиональное становление работников прокуратуры в процессе деятельности : дисс. … канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридическая психология» /Я.И. Радзивидло ; Нац. ун-т внутр. дел. – Х., 2005. – 179 c.
2. Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» : чинне законодавство від 19 листопада 2012 р. – К., 2012. – 382 с.
4. Ковальчишина Н.І. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» /Н.І. Ковальчишина ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 22 c.
5. Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. – М. : Юридическая литература, 1991. – 464 с.
6. Бандурка І.В. Індивідуально-психологічні особливості пам’яті як фактор успішності професійної діяльності : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія; історія психології» / І.В. Бандурка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2001. – 19 c.
7. Альперт С.А. Государственное обвинение в структуре прокурорской деятельности / С.А. Альперт // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах : зб. наук.праць. – X. : Ін-т підвищ. кваліфікації Генеральної прокуратури України, 1998. – С. 86–90.
8. Фаткуллин Ф.Н. Изменение обвинения / Ф.Н. Фаткуллин. – М. : Юридическая литература, 1971. – 251 с.
9. Ривлин А.Л. Понятие обвинения, его место в советском уголовном судопроизводстве /А.Л. Ривлин // Вопросы государства и права : сб. статей / редкол. : М.И. Бажанов, В.А. Барахтян, М.И. Бару, И.Н. Даньшин, А.Н. Колисниченко, В.Ф. Маслов, А.И. Рогожин, В.В. Сташис, В.Д. Финько. – М. : Юридическая литература, 1970. – С. 254–262.
10. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді : [конспект лекцій] / О.Р. Михайленко. – К. : КДУ, 1992. – 116 с.
11. Корж В.М. Проблеми вдосконалення повноважень прокурора, судді у кримінальному судочинстві / В.М. Корж // Право України. – 1997. – № 10. – C. 93–95.
12. Шумський П.В. Прокуратура України : [підручник] / П.В. Шумський. – К. : Вентурі, 1998. – 340 c.
13. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України : [монографія] / І.В. Рогатюк. – К. : Атіка, 2006. – 160 с.
14. Матієк С.В. Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення в суді :[навч. посібник] / С.В. Матієк. – Х. : Ін-т підвищ. кваліфікації Генеральної прокуратури України, 1998. – 64 с.
15. Середа В.О. Проблеми підвищення ефективності діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді : автореф. диc. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / В.О. Середа ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 22 c.
16. Остапець В.О. Співвідношення понять «державне обвинувачення» та «кримінальне переслідування» у проекті кримінального процесуального кодексу України / В.О. Остапець // Вісник Національної академії прокуратури України. – К., 2009. – № 2. – C. 114–119.
17. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : [підручник для студ. юрид. спец.вищ. навч. закл.] / М.Й. Штефан. – К. : Ін Юре, 2005. – 624 c.
18. Давиденко Л.М. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України /Л.М. Давиденко // Право України. – 1997. – № 6. – С. 43–46.
19. Рекомендація R(2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам від 6 жовтня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uap.org.ua/ua/actions/point-of-view/prosecutors-part-in-the-system-of-criminal-trials/index.html.
Опубліковано
2020-07-17