ОСКАРЖЕННЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

  • К. В. Смолов
Ключові слова: податкове повідомлення-рішення, акт перевірки, наказ про проведення перевірки, індивідуальна податкова консультація, запит контролюючого органу про надання пояснень та їх доку- ментального підтвердження, індивідуальний адміністративний акт, рішення контролюючого органу, податковий спір

Анотація

У статті досліджуються особливості предмета оскарження у податкових спорах, проблемні пи-
тання оскарження окремих категорій рішень та дій контролюючих органів на прикладі податкових
повідомлень-рішень, наказів про призначення документальних перевірок та індивідуальних податко-
вих консультацій, розкривається недосконалість структури податкового повідомлення-рішення, межі
дискреції контролюючого органу під час здійснення заходів податкового контролю, актуальні питан-
ня ефективності способу захисту прав платників податків.

Посилання

1. Конституція України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0945760-11.
2. Кодекс адміністративного судочинства України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 р.).
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із наступними змінами та доповнен-
нями). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
4. Рішення Конституційного Суду України від 23.06.1997 року № 2-зп (справа № 3/35-313). URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-97.
5. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 р. № 7-рп/2009 (справа № 1-9/2009).
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09.
6. Постанова Верховного Суду України від 24.01.2006 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/ru/n0019700-06.
7. Постанова Верховного Суду від 06.02.2018 р. у справі № 810/7195/14 (провадження
№ К/9901/8185/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72089160.
8. Постанова Верховного Суду від 13.02.2018 р. у справі № 804/5402/14 (провадження
№ К/9901/8259/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72320483.
9. Постанова Верховного Суду 20.02.2018 р. у справі № 813/2617/15 (адміністративне проваджен-
ня № К/9901/8571/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72367032.
10. Постанова Верховного Суду від 13.03.2018 р. у справі № 804/1113/16 (провадження
№ К/9901/19326/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72745230.
11. Постанова Верховного Суду від 27.03.2018 р. у справі № 813/2162/17 (провадження
№ К/9901/5143/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73043337.
12. Постанова Верховного Суду від 02.05.2018 р. у справі № 804/3006/17 (провадження
№ К/9901/40546/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73737151.
13. Постанова Верховного Суду від 22.05.2018 р. у справі № 820/4605/17 (провадження
№ К/9901/30642/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74203938.
14. Постанова Верховного Суду 12.06.2018 р. у справі № 814/2168/16 (адміністративне прова-
дження № К/9901/37755/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74645721.
15. Постанова Верховного Суду від 31.07.2018 р. у справі № 820/653/17 (провадження
№ К/9901/39717/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75644434.
16. Постанова Верховного Суду від 01.08.2018 р. у справі № 804/2071/15 (провадження
№ К/9901/28754/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75644213.
17. Постанова Верховного Суду від 22.08.2018 р. у справі № 826/7988/17 (провадження
№ К/9901/2007/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76094635.
18. Постанова Верховного Суду від 22.08.2018 р. у справі № 812/1283/17 (адміністративне прова-
дження № К/9901/46056/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76035627.Актуальні проблеми держави і права
19. Постанова Верховного Суду від 04.09.2018 р. у справі № 810/3676/14 (адміністративне прова-
дження № К/9901/4502/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76246266.
20. Постанова Верховного Суду від 18.09.2018 р. у справі № 820/15224/14 (адміністративне прова-
дження № К/9901/9298/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76543509.
21. Постанова Верховного Суду 16.10.2018 р. у справі № 820/4461/17 (провадження
№ К/9901/3725/17). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77160281.
22. Постанова Верховного Суду від 23.10.2018 р. у справі № 822/1817/18 (адміністративне прова-
дження № К/9901/62472/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77361051.
23. Постанова Верховного Суду від 07.11.2018 р. у справі № П/811/824/17 (адміністративне
провадження № К/9901/31381/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77665203.
24. Постанова Верховного Суду від 27.11.2018 р. у справі № 821/1759/17 (адміністративне прова-
дження № К/9901/63522/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78159873.
25. Постанова Верховного Суду від 04.12.2018 р. № 821/1173/17 (адміністративне провадження
№ К/9901/62719/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78326524.
26. Постанова Верховного Суду від 28.02.2019 р. у справі № 820/4437/18 (провадження
№ К/9901/66147/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80198217.
27. Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А., Нечай М.В. Адміністрування податкових платежів: проблеми
теорії та практики : науково-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 776 с.
28. Гетманцев Д.А. Построить Цюрих у себя. Зеркало недели. 2018. вып. 26 (7–13 июля). URL:
https://zn.ua/business/postroit-cyurih-u-sebya-288489_.html.
29. Желтобрюх І.Л. Розсуд у податковому правозастосуванні : дис. … канд. юрид. наук : спец.
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний уні-
верситет Державної податкової служби України. Ірпінь, 2016. 201 с.
30. Кіценко В.С. Правова природа податкових спорів в України : автореф. дис. …канд. юрид.
наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2010. 20 с.
31. Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа та класифікація : монографія.
Київ : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 460 с.
32. Лученко Д.В. Механізм оскарження в адміністративному праві: теоретичні й прикладні
аспекти : монографія. Харків : Право, 2017. 440 с.
33. Мандюк О.О. Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування : дис. …
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право». Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2017. 214 с.
34. Небесна М.О. Класифікація адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподат-
кування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія
«Юридичні науки». 2018. № 4 (том 29). С. 120–125.
35. Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам
податків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. № 1204 (зареєстро-
ваний у Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за № 124/28254) (із наступними змінами): URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-16.
36. Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України
з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками подат-
ків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затверджений наказом Міністерства фі-
нансів України від 20.08.2015 р. № 727 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 р. за
№ 1300/27745) (із наступними змінами): URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1300-15.
37. Самсін І.Л. Юридичні факти в механізмі вирішення податково-правового спору. Вісник
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2013, № 2. С. 4–7.
38. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. 4-те видання. Київ : Алерта, 2017. 528 с.
39. Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : монографія.
Київ : «Конус-Ю», 2010. 296 с.
40. Усенко Є.А. Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів: монографія.
Харків : Право, 2011. 184 с.
41. Цвіра Д.М. Адміністративне судочинство у справах, пов’язаних із вирішенням податкових спо-
рів : дис. …канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право». Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль, 2018. 247 с.
Опубліковано
2019-12-19