ДИФАМАЦІЯ ЯК СПОСІБ НЕЗАКОННОГО ВПЛИВУ НА СУДДІВ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ: ПОШУК РІВНОВАГИ

  • П. І. Каблак
Ключові слова: дифамація, судова влада, право людини на свободу переконань і на їх вільне вираження, захист репутації суддів

Анотація

Статтю присвячено визначенню сутності дифамації, відповідальності за неї, відшуканню балансу між свободою слова та захистом репутації суддів для забезпечення їх ефективної роботи.

Посилання

1. Арапова Г. Диффамация в СМИ / авт.-сост. : Г. Арапова, М. Ледовских. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж : ООО «Элист», 2012. – 160 с.
2. Пределы правового пространства свободы прессы (российские споры с участием СМИ в контексте мировой практики) : сб. статей / сост., отв. ред. и авт. вступ. ст. А. Соболева. – М. : РИО «Новая юстиция», 2008. – 272 с.
3. Юридичний словник / за ред. В. Гончаренка. – К. : Форум, 2006. – 473 с.
4. Кузьмін Р. Дифамація як засіб незаконного впливу на суд та слідство в кримінальному процесі України / Р. Кузьмін // Закон і бізнес. – 2013. – № 11(1101). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/14950-renat_kuzmin_rozpoviv_pro_nezakonniy_vpliv_na_sud_ta_slidstv.html.
5. Кузьмін Р. Дифамація як засіб протидії кримінальному провадженню в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз / Р. Кузьмін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 255–263.
6. Городовенко В. Проблеми незалежності судової влади : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10. «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / В. Городовенко ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.
7. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) // Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / [М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредні] ; пер. з англ. О. Савчина ; наук. ред. В. Шибіко. – К. : АртЕк, 1997. – С. 116–148.
8. Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод : міжнародний документ від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
9. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права : міжнародний документ від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
10. Саймонс Д. Стисло про дифамацію: основні концепції законодавства про захист репутації : [посібник для активістів] / Д. Саймонс. – К. : Видання Інституту медіа права, 2008. – 27 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.medialaw.kiev.ua/userimages/book_files/Defamation_a19.pdf.
11. Євінтов В. Справа Лінгенса. Кримінальне засудження журналіста за дифамацію Федерального канцлера: коментар / В. Євінтов // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=28.
12. Пікерт В. Європейські стандарти щодо свободи висловлювань (стаття 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод) стосовно законодавства про захист честі й гідності і практика їх застосування / В. Пікерт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1007459402.
13. Кравчук В. Про відновлення довіри до судової системи, або 8 кроків назустріч / В. Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1396891783925652&id=100008145306946.
Опубліковано
2020-07-17