МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДУ

  • Д. Б. Баронін
Ключові слова: статус, правовий статус, суд, компетенція, повноваження

Анотація

Статтю присвячено аналізу наукових підходів щодо визначення загального поняття правового статусу та його окремого виду – правового статусу суду.

Посилання

1. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – К. : Українська енциклопедія, 1998–2004– . – Т. 5 : П–С. – 2003. – 736 с.
2. Москвич Л.М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) : [монографія] / [Л.М. Москвич, С.О. Іваницький, І.О. Русанова] ; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. – Х. : Фінн, 2009. – 488 с.
3. Теория государства и права : [курс лекций] / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – 768 с.
4. Теория государства и права : [учебник для вузов] / В.М. Корельський, В.Д. Перевалова. – М. : НОРМА – ИНФРА-М, 2002. – 710 с.
5. Колодій А.М. Права, свободи і обов’язки громадянина в Україні : [підручник] / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 366 с.
6. Яценко И.С. Конституционное право Российской Федерации / И.С. Яценко. – М. : Бератор-Пресс, 2003. – 522 с.
7. Червонюк В.И. Теория государства и права : [учебник] / В.И. Червонюк. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 704 с.
Опубліковано
2020-07-17