ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ (КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ) ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

  • В. М. Кравчук
Ключові слова: гарантії діяльності суддів, конституційні гарантії, конституційно-правовий статус, суддя

Анотація

Статтю присвячено характеристиці загальноправових (конституційно-правових) гарантій діяльності суддів як одного з елементів їх конституційно-правового статусу.

Посилання

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Конституційне право України : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. Ю. Тодики та В. Журавського. – К. : Право, 2008. – 416 с.
3. Конституційне право України : [підручник] / за ред. В. Колісника та Ю. Барабаша. – Х. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.
4. Погорілко В. Конституційне право України : [підручник] / [В. Погорілко, В. Федоренко] ; за заг. ред. В. Федоренка. – 4-те вид., перероб. і доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.
5. Єгорова В. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / В. Єгорова ; Інститут держави і права імені В. М. Корецького. – К., 2008. – 17 с.
6. Крестовська Н. Теорія держави і права. Елементарний курс / Н. Крестовська, Л. Матвєєва. – 2-е вид. – Х. : ТОВ «Одісей», 2008. – 432 с.
7. Скакун О. Теорія права і держави : [підручник] / О. Скакун. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 520 с.
8. Юридична енциклопедія : в 6 т. / гол. редкол. Ю. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 1998–2004. – Т. 1 : А–Г. – 1998. – 672 с.
9. Загальна теорія держави і права : [підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / [М. Цвік, В. Ткаченко, Л. Рогачова та ін.] ; за ред. М. Цвіка, В. Ткаченка, О. Петришина. – Х. : Право, 2010. – 584 с.
10. Юхимюк О. Особливості викладу принципів права у національному законодавстві / О. Юхимюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон,2013. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 12–15.
11. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
12. Юридична енциклопедія : в 6 т. / гол. редкол. Ю. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 1998–2004. – Т. 5 : П–С. – 2003. – 736 с.
Опубліковано
2020-07-17