СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

  • С. В. Гладій
Ключові слова: суспільство, легітимність, судова влада, суспільний контроль, ресурси легітимації

Анотація

Статтю присвячено аналізу наявних у суспільстві ресурсів щодо легітимації судової влади.

Посилання

1. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного зовнішньоекономічного підприємства «Славутич-Сталь» щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 11 жовтня 1997 р. № 44-з [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vz44u710-97.
2. Гладуняк І.В. Актуальні проблеми забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики / І.В. Гладуняк // Держава і право : зб. наук. праць / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова), І.О. Кресіна та ін. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 35. – С. 675–683.
3. Бабенко К.А. Судова влада і громадська думка: проблеми взаємовпливу / К.А. Бабенко // Держава і право : зб. наук. праць / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова), І.О. Кресіна та ін. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 19. – С. 210–219.
4. Мировая юстиция : [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»] / [В.В. Захаров, А.А. Демичев и др.] ; под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2011. – 423 с.
5. Мартынчик Е.Г. Авторитет советского суда / Е.Г. Мартынчик ; под ред. В.М. Иванова. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 174 с.
6. Гоббс Т. Избранные произведения : в 2 т. / Т. Гоббс. – М. : Мысль, 1964– . – Т. 1. – 1964. – 583 с.
7. Вільгушинський М.Й. Суди загальної юрисдикції як суб’єкти соціальної взаємодії: адміністративно-правове дослідження : [монографія] / М.Й. Вільгушинський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 415 с.
8. Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади: суспільство, правосуддя, держава : [монографія] /
С.В. Прилуцький. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 317 с.
9. Селіванов А.О. Наукові погляди на сучасні конституційні процеси / А.О. Селіванов. – К. : Логос, 2014. – 132 с.
10. Кони А.Ф. Избранные произведения. Статьи и заметки. Судебные речи. Воспоминания /А.Ф. Кони ; сост., вступ. ст. и примеч. Г.М. Миронова, Л.Г. Миронова. – М. : Госюриздат, 1956. – 888 с.
11. Москвич Л.М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : [монографія] /Л.М. Москвич. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2011. – 384 с.
12. Моисеев С.В. Философия права / С.В. Моисеев. – Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2003. – 203 с.
Опубліковано
2020-07-17