ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ЯК РІЗНОВИД ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • Ю. В. Гофман
Ключові слова: договір, цивільний договір, шлюбний договір, суб’єкти договору, зміст договору, предмет договору, об’єкт договору, специфічні ознаки договору

Анотація

У статті аналізується шлюбний договір як особливий різновид цивільно-правого договору. Окрема увага звертається на специфічні ознаки цього договору, які притаманні сімейно-правовому правочину. Деталізується суб’єктний склад, об’єкт та комплексний характер шлюбного договору.

Посилання

1. Ромовська З.В. Коментар до глави 9 «Права та обов’язки подружжя по утриманню» Сімейного кодексу України / З.В. Ромовська // Законодавство України: науково-практичні коментарі. – 2005. – № 5. – С. 12–35.
2. Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. – М. : Юридическая литература, 1975. – 880 с.
3. Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – СПб. : Теис, 1996. – 552 с.
4. Энциклопедический словарь : в 82 т. / под ред. И.Е. Андреевского. – СПб. : Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, 1890–1907. – Т. 4 : Битбург–Бинчук. – 1895. – 939 с.
5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 1308.
6. Сімейний кодекс України : Закон України від 1 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
7. Дзера О.В. Укладення подружжям угод щодо їх спільного майна / О.В. Дзера // Радянське право. – 1978. – № 11. – С. 45–47.
8. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / под ред. Ю.С. Червоного. – К. : Истина, 2003. – 520 с.
9. Явор О.А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України : автореф. дис. … канд. юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» /О.А. Явор ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1996. – 18 с.
10. Красько И.Е. Правовая природа брачного контракта / И.Е. Красько // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. академія України, 1998. – Вип. 33. – С. 79–82.
11. Жилінкова І.В. Шлюбний контракт: чинне законодавство та перспективи його розвитку /І.В. Жилінкова // Право України. – 2000. – № 6. – С. 108–111.
12. Новицька І.В. Шлюбний договір та його особливості / І.В. Новицька // Нотаріат для вас. – 2010. – № 7–8. – С. 72–77.
13. Дякович М.М. Сімейне право : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Дякович. – К. : Правова єдність, 2009. – 512 с.
Опубліковано
2020-07-17