ПОРЯДОК ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ: ЦИВІЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • М. І. Нівня
Ключові слова: примусове відчуження, примусовий викуп, приватна власність, нерухоме майно, суспільна необхідність

Анотація

У статті досліджено існуючий порядок примусового відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності, а саме в аспекті балансу публічних і приватних інтересів, проаналізовано його недоліки та визначено шляхи збалансування, з’ясовано наслідки застосування цивілістичних підходів щодо вдосконалення зазначеного порядку.

Посилання

1. Клименко О. Співвідношення публічного та приватного інтересів в аспекті примусового відчуження об’єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз) : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» /О. Клименко ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 473 с.
2. Венецианов М. Экспроприация с точки зрения гражданского права / М. Венецианов. – Казань : Типография Императорского Университета, 1891. – 114 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/21/kernel.php.
3. Клименко О. Співвідношення публічного та приватного інтересів в аспекті примусового відчуження об’єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз) : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / О. Клименко ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 473 с.
4. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
6. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб, чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17.11.2009 р. № 1559-VI // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1559-17.
7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
8. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Офіційний вебпортал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
9. Мейер Д. Русское гражданское право / Д. Мейер ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. – М. : Статут, 2000. – 830 с.
Опубліковано
2020-07-17