ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я, ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

  • Н. О. Коротка
Ключові слова: інформація, медична інформація, медична таємниця, лікарська таємниця, право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров’я, право на таємницю про стан здоров’я

Анотація

Статтю присвячено розкриттю понять «право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров’я» та «право на таємницю про стан здоров’я», а також дослідженню нормативного закріплення зазначених прав на національному й міжнародному рівнях.

Посилання

1. Сесюнин В.Г. Анализ событийной информации по уровням / В.Г. Сесюнин // Предмет семиотики: теоретические и практические проблемы взаимодействия средств массовой коммуникации : матер. науч. симпозиума «Семиотика средств массовой коммуникации» (г. Москва, 20–23 ноября 1974 г.) /отв. ред. А.Г. Волков. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1975. – С. 224.
2. Афанасьев В.Г. Системность и общество / В.Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1980. – 368 с.
3. Фармакоінформатика як наука. Систематизовані джерела інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intranet.tdmu.edu.ua.
4. Частная медицина и реформа здравоохранения Украины: форум посвящён вопросам развития в Украине частной медицинской практики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.privatmed.in.ua.
5. Офіційний сайт Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua.
6. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 р. № 5-зп/1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97.
7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
8. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
9. Булеца С.Б. Роль інформації та реклами в медичній діяльності / С.Б. Булеца // Держава і право : зб. наук. праць. Серія «Юридичні і політичні науки». – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 48. – С. 357–365.
10. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 4. – Ст. 19.
11. Декларація про політику в царині дотримання прав пацієнтів у Європі від 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» у відкритому суспільстві. – К. : Медицина України, 2000. – С. 120–140.
12. Проект Закону України «Про права пацієнтів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45938.
13. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.
14. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
15. Лісабонська декларація щодо прав пацієнта від 1 жовтня 1981 р. // Международные акты о правах человека : сб. документов. – М. : НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – С. 70–93.
16. Міжнародний кодекс медичної етики від 1 жовтня 1949 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/990_002.
17. Стеценко С.Г. Медичне право України (правове забезпечення лікарської таємниці) : [монографія] / С.Г. Стеценко, І.В. Шатковська. – К. : Атіка, 2010. – 144 с.
Опубліковано
2020-07-17