НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

  • А. О. Олефір
Ключові слова: національна інноваційна політика, зовнішня торгівля, глобалізація, інтеграція ринків

Анотація

Статтю присвячено проблемі вибору концептуального шляху реалізації національної інноваційної політики, аналізу основних недоліків відповідних правореалізаційних стратегій. Розглянуто питання зовнішньоекономічної інтеграції України й господарсько-правового забезпечення цього процесу, критично досліджено вплив економічної глобалізації на вітчизняну економічну політику, надано рекомендації щодо захисту державою національних інтересів.

Посилання

1. Задихайло Д.В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» /Д.В. Задихайло ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Х., 2013. – 38 с.
2. Олефір А.О. Концептуальні недоліки інтеграції України до Західної спільноти: господарсько-правовий підхід / А.О. Олефір // Юридичний журнал. – 2013. – № 8(134). – С. 46–63.
3. Олефір А.О. Кореляція глобалізаційних процесів та інноваційного розвитку України: досвід державних закупівель / А.О. Олефір // Особистість. Суспільство. Право : зб. наук. ст. та тез наук. повід. за мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 15 березня 2012 р.) : у 2-х ч. / редкол. : А.П. Гетьман, О.П. Бущан, О.Р. Дашковська та ін. – Х. : Точка, 2012– . – Ч. 1. – 2012. – С. 355–359.
4. Олефір А.О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров’я: теоретичні та практичні аспекти : [монографія] / А.О. Олефір. – Х. : Юрайт, 2012. – 456 с.
5. Засоби та механізми господарсько-правового регулювання : [колективна монографія] /[Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, В.С. Мілаш, О.Ю. Битяк та ін.] ; за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х. :Юрайт, 2013. – 416 с.
6. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / П.Б. Мэггс, А.П. Сергеев ; пер. с англ.Л.А. Нежинской. – М. : Юристъ, 2000. – 400 с.
7. Rostow W.W. The Stages of economic growth: A Non-Communist Manifesto /W.W. Rostow. – Cambridge : University Press, 1960. – 324 p.
8. Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній : [монографія] / І.В. Лукач. – К. :Юрінком Інтер, 2008. – 239 с.
9. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Д. Норт ; пер. с англ. : К.К. Мартынов, Н.В. Эдельман. – М. : Изд. дом Гос. ун.-та «ВШЭ», 2010. – 256 с.
10. Гуриев С.С. Мифы экономики: заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики / С.С. Гуриев. – М. : ООО «Юнайтед Пресс», 2011. – 294 с.
11. Леонтьев Б.Б. Как работает инновационная система США / Б.Б. Леонтьев // Логистика. – 2011. – № 3. – С. 57–61.
12. Thornhill J. A Year of Chocolate Box Politic / J. Thornhill // The Financial Times. – 2008. – Dec. 24. – P. 6.
13. Мау В. Турбулентное десятилетие: глобальный кризис (опыт прошлого и вызовы будущего) /В. Мау // Вестник Европы. – 2009. – № 26/27. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.magazines.russ.ru/vestnik/2009/26/ma7.html.
14. Глобальная трансформация инновационных систем / [Н.И. Иванова, И.Г. Дежина, Л.П. Ночевкина, И.В. Данилин] ; отв. ред. Н.И. Иванова. – М. : ИМЭМО РАН, 2010. – 163 с.
15. Рылько Д.М. Почему мы не Бразилия: аграрное чудо за 20 лет / Д.М. Рылько // Агробизнес. – 2006. – № 8. – С. 8–11.
Опубліковано
2020-07-17