ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • К. О. Хрімлі
Ключові слова: торгівля, торговельна діяльність, господарська діяльність, господарсько, торговельна діяльність

Анотація

Статтю присвячено розробці єдиного поняття господарсько-торговельної діяльності шляхом аналізу чинних нормативно-правових актів і наукової літератури.

Посилання

1. Буткевич О.В. Співвідношення понять «торгівля» та «торговельна діяльність» / О.В. Буткевич //Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 69–73.
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 114.
3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 01.07.2000 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
4. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–17. – Ст. 112.
5. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF.
6. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять : ДСТУ 4303:2004 від 01.07.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/dstu4303.html.
7. Несинова С.В. Господарське право України / С.В. Несинова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/gospodarske_pravo_ukrayini_-_nesinova_sv.
8. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : [монография] : в 2-х т. / Г.Ф. Шершеневич. – 4-е изд. – СПб. : Издание Братьев Башмаковых, 1908– . – Т. 1 : Введение. Торговые деятели. – 1908. – 515 с.
9. Каминка А.И. Очерки торгового права : в 2-х вып. / А.И. Каминка. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Право, 1912– . – Вып. 1. – 1912. – 447 с.
10. Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву : [учебник] : в 2-х т. / П.П. Цитович. – М. : Статут, 2005– . – Т. 1 : К вопросу о слиянии торгового права с гражданским. – 2005. – 493 с.
11. Полтавський О.В. Торгове право : [навчальний посібник] / О.В. Полтавський, С.В. Томчишен. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 168 с.
12. Дутова Н.В. Понятие и правовое регулирование торговли / Н.В. Дутова // Закон. – 2005. – № 5. – С. 3–5.
13. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина : [навчальний посібник] / О.П. Віхров. – К. : Слово, 2006. – 344 с.
14. Сергієнко В.В. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : [конспект лекцій] / В.В. Сергієнко, В.Д. Понікаров, Ж.О. Андрійченко, С.Ф. Денисюк, І.В. Ялдін, В.В. Деркач, Д.В. Назаренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 236 с.
15. Завальний М.В. Торгове право : [конспект лекцій] / М.В. Завальний. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2002. – 57 с.
16. Пальчук П.М. Ліцензування торговельної діяльності в Україні : дис. ... канд. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / П.М. Пальчук ;Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 208 с.
17. Буткевич О.В. Співвідношення понять «торгівля» та «торговельна діяльність» / О.В. Буткевич //Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 69–73.
18. Несинова С.В. Господарське право України : [навчальний посібник] / [С.В. Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна] ; за заг. ред. С.В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
19. Господарське право України : [підручник] / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К. : МАУП, 2005. – 424 с.
20. Щербина В.С. Господарське право : [практикум] / [В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та ін.] ; за заг. ред. В.С. Щербини. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 416 с.
21. Зверева Е.В. Хозяйственно-правовая защита потребительского рынка : [монография] / Е.В. Зверева. – Луганск : Ноулидж, 2010. – 396 с.
22. Звєрєва О.В. Захист споживчого ринку господарсько-правовими засобами / О.В. Звєрєва //Вісник Донецького національного університету. Серія В «Економіка і право». – 2011. – № 1. – Т. 2. – С. 409–412.
Опубліковано
2020-07-17