ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ СТОРІН ЯК ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • Ж. В. Васильєва-Шаламова
  • К. П. Гуменюк
Ключові слова: сторони, суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, поняття сторін, хара- ктерні ознаки сторін

Анотація

У статті звертається увага вчених-процесуалістів на відсутність легальної дефініції сторін як основних учасників цивільного процесу. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення сторін як основних учасників цивільного процесу. Сформульовано власні пропозиції щодо вдосконалення цього поняття з метою його законодавчого закріплення.

Посилання

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 419.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 року // Відомості Верховної Ради України. – 1963. – № 30. – Ст. 464. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1501-06/ed19960724.
3. Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР : [науч.-практ. комментарий] / И.А. Беленчук, Е.Ф. Мельник и др. – К. : Политиздат Украины, 1979. – 608 с.
4. Советский гражданский процесс : [учебник] / под ред. М.К. Треушникова. – М. : Изд-во МГУ,1989. – 463 с.
5. Цивільний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / за ред. С.Я. Фурси. – К. : Фурса С.Я. ; КНТ, 2006– . – Т. 1. – 2006. – 912 с.
6. Курс цивільного процесу : [підручник] / [В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.] ;за ред. В.В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
7. Цивільний процес : [навч. посібник] / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук та ін. – К. : Прецедент, 2005. – 293 с.
8. Цивільний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] / [С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.] ; за заг ред. С.С. Бичкової. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.
9. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України : [навч. посібник] / С.І. Чорнооченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 308 с.
10. Дацко Ю.З. Правосуб’єктність органів місцевого самоврядування у разі звернення до суду із позовною заявою для захисту прав інших осіб / Ю.З. Дацко // Вісник Львівського університЕту. – 2012. – Вип. 56. – С. 234.
11. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія] / С.С. Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 420 с.
12. Советский гражданский процесс / под общ. ред. С.Ю. Каца, Л.Я. Носко. – К. : Вища школа,1982. – 423 с.
13. Викут М.А. Гражданский процесс России : [учебник] / М.А. Викут, И.М. Зайцев. – М. :Юристъ, 1999. – 384 с.
14. Штефан М.Й. Цивільний процес : [підручник] / М.Й. Штефан. – вид. 2-е, перероб. та доп. – К. : Ін Юре, 2001. – 696 с.
15. Васильєв С.В. Цивільний процес : [навч. посібник] / С.В. Васильєв. – X. : ТОВ «Одіссей», 2008. – 480 с.
16. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] /В.І. Тертишніков. – Х. : Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 576 с.
17. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : [монографія] / [В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. В.В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
18. Про судовий збір : Закон України від 28 листопада 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17\
19. Гурвич М.А. Право на иск / М.А. Гурвич. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 215 с. ; Гурвич М.А. Избранные труды / М.А. Гурвич. – Краснодар : Совет. Кубань, 2006. – 672 с.
Опубліковано
2020-07-17