ПОНЯТТЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ

  • О. О. Пунда
Ключові слова: особисті немайнові права, немайнові блага, правовий інтерес, потреби, природне існування

Анотація

Статтю присвячено висвітленню питань доктринального визначення поняття особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини, у цивільному праві України.

Посилання

1. Особисті немайнові права у міжнародному приватному праві [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://pidruchniki.ws/1059042848030/pravo/osobisti_nemaynovi_prava_mizhnarodnomu_
privatnomu_pravi.
2. Гражданский кодекс Украины : [научно-практический комментарий] : в 2-х т. / под ред. Е. Ха-
ритонова, О. Калитенко. – изд. 2-ое. – Х. : ООО «Одиссей», 2004– .– Т. 1. – 2004. – 832 с.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних
депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 01.12.2004 р. № 18-рп [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua.
4. Венедіктова І. Співвідношення категорій охорони та захисту охоронюваних законом інтересів /І. Венедіктова // Право України. – 2011. – № 10. – С. 192–198.
5. Богатырев Ф. Интерес в гражданском праве / Ф. Богатырев // Журнал российского права. – 2002. – № 2. – С. 33–43.
6. Цивільне право України. Академічний курс : [підручник] : у 2 т. / за ред. Я. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003– . – Т. 1. – 2003. – 520 с.
7. Старинський М. Окремі теоретико-методологічні засади конструювання понять (дефініцій) у праві / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 3–5.
8. Кузнєцова Н. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні / Н. Кузнєцова // Право України. – 2014. – № 6. – С. 9–13.
9. Міхальов В. До проблеми біологічних прав людини у правовій держав / В. Міхальов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / за ред. С. Ківалова. – О., 2001. – № 3. – С. 130–132.
Опубліковано
2020-07-17