ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СПРАВ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ БЕЗ НАЛЕЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  • Ю. Б. Василик
Ключові слова: адміністративна відповідальність, перевізник, державний кордон, протокол, підвідомчість

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень, визначено особливості цієї стадії, коло осіб, які мають право їх порушувати, а також запропоновано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Посилання

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державну прикордонну службу України» : Закон України від 3 квітня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 209.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X //Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
3. Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16 травня 1995 року //Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152.
4. Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень : Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 113.
5. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование /И.А. Галан. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1976. – 198 с.
6. Колпаков В.К. Адміністративне право України : [підручник] / В.К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підручник] / за заг.ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. – К. : Українська академія внутр. справ, 1995. – 177 с.
8. Адміністративне право України : [підручник для юрид. вузів і фак-тів] / [Ю.П. Битяк,В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2001. – 528 с.
9. Бандурка А.М. Административный процесс : [учебник] / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Х. :Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.
10. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) : [учеб. пособие] /А.С. Васильев. – Х. : Одиссей, 2001. – 288 с.
11. Коваль Л.В. Адміністративне право України. Загальна частина : [курс лекцій] /Л.В. Коваль. – К. : Основи, 1994. – 154 с.
12. Производство по административным правонарушениям : [учеб. пособие] / отв. ред. Д.Н. Бахрах. – Свердловск : Свердловский юрид. ин-т, 1986. – 80 с.
13. Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства внутрішніх справ від 9 жовтня 2013 року № 1729/24261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24261.html.
14. Про затвердження Порядку забезпечення надання перевізникам, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, та органам охорони державного кордону інформації про документи, необхідні пасажирам для в’їзду в Україну та до іноземних держав : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 811 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/811-2011-%D0%BF.
15. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України (адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ) : [навч. посібник] / С.Т. Гочарук. – К. : Укр. академія внутр. справ, 1995. – 80 с.
16. Застрожная О.К. Советский административный процесс : [учеб. пособие] / О.К. Застрожная. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1985. – 100 с.
17. Коваль Л.В. Адміністративне право : [курс лекцій для студ. юрид. вузів та фак-тів] / Л.В. Коваль. – 3-є вид. – К. : Вентурі, 1998. – 208 с.
18. Бахрах Д.Н. Административное право : [учебник для вузов] / Д.Н. Бахрах. – М. : БЕК, 1996. – 368 с.
19. Бандурка А.М. Административный процесс : [учебник] / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – Х. : Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.
20. Ківалов С.В. Адміністративне право України : [навч.-метод. посібник] / С.В. Ківалов,Л.Р. Біла. – О. : Юридична література, 2001. – 304 с.
21. Адміністративне право України : [підручник для юрид. вузів і фак-тів] / [Ю.П. Битяк,В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2001. – 528 с.
22. Клюшниченко А.П. Организация административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел в свете Основ законодательства СССР об административных правонарушениях : [учеб. пособие] / А.П. Клюшниченко. – К. : КВШ МВД СССР, 1983. – 56 с.
23. Застрожная О.К. Советский административный процесс : [учеб. пособие] / О.К. Засторожная. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1985. – 100 с.
24. Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : дис. …докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А.Т. Комзюк ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 363 с.
Опубліковано
2020-07-17