ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

  • З. І. Перощук
Ключові слова: бюджет, бюджетна система України, доходи бюджету, видатки бюджету, надходження бюджету, витрати бюджету

Анотація

У статті проаналізовано складні правові питання доходів та видатків державного й місцевих бюджетів, виокремлено важливі аспекти цих двох бюджетно-правових категорій, сформульовано власну точку зору щодо їх розуміння.

Посилання

1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38. – Ст. 189.
2. Воронова Л.К. Фінансове право України : [підручник] / Л.К. Воронова. – К. : Прецедент ;Моя книга, 2006. – 448 с.
3. Фінансове право України : [навчальний посібник] / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.
4. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : [підручник] / О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
5. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51. – Ст. 572.
6. Музика О.А. Поняття «доходи місцевих бюджетів» і відмежування його від суміжних бюджетно-правових категорій / О.А. Музика // Право України. – 2004. – № 10. – С. 63–68.
7. Перощук З.І. Правові засади доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні : дис. ... канд.юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» /З.І. Перощук ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2008. – 208 с.
8. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права : в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. – Х. : Легас ; Право, 2005– . – Т. 3 : Учение о налоге. – 2005. – 600 с.
9. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів : дис. ... докт. юрид. наук :спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.Ю. Пришва ; Київський національний університет іменіТараса Шевченка. – К., 2004. – 391 с.
10. Ямненко Т.М. Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука : дис. ... канд.юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Т.М. Ямненко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 206 с.
11. Бабін І.І. Бюджетне право України : [навчальний посібник] / І.І. Бабін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 296 с.
12. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина : [навчальний посібник] /Е.С. Дмитренко. – К. : Алерта ; КНТ, 2007. – 613 с.
13. Цвєтков А.М. Визначення поняття «видатки бюджету» в теорії фінансового права та законодавстві України / А.М. Цвєтков // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 82–84.
14. Берендтсъ Э.Н. Русское финансовое право. Лекции, читанные в Императорскомъ училище правоведения / Э.Н. Берендтсъ. – СПб. : Типолитография одиночной тюрьмы, 1914. – 455 с.
15. Музика О.А. Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О.А. Музика ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 261 с.
16. Сучасний тлумачний словник української мови : [60 000 слів] / за заг. ред. В.В. Дубічинського. – Х. : Школа, 2009. – 832 с.
17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
18. Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків в державі : дис. ... докт.юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А.А. Нечай ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 579 с.
Опубліковано
2020-07-17