ІНСТИТУТ ЗАОХОЧЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

  • У. І. Ляхович
Ключові слова: заохочення, принципи заохочувального процесу, умови застосування заохочень, види заохочень

Анотація

У статті проаналізовано умови та принципи застосування заохочень до державних службовців, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення їх правового регулювання.

Посилання

1. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
2. Указ Президента України від 30.05.2012 р. № 365/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/365/2012.
3. Бахрах Д.Н. Административное право России : [учебник для вузов] / Д.Н. Бахрах. – М. :НОРМА, 2002. – 444 с.
4. Крушельницька О.В. Управління персоналом : [навчальний посібник] / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К. : Кондор 2003. – 296 с.
5. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права : в 3 т. / Ю.Н. Старилов. – М. :НОРМА, 2002– . – Т. II : Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. – 2002. – 600 с.
6. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України : [підручник] / О.М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
7. Манохин В.М. Советская государственная служба / В.М. Манохин. – М. : Юридическая литература, 1966. – 196 с.
8. Воробьев В.А. Советская государственная служба (административно-правовые аспекты) /В.А. Воробьев. – Воронеж : Изд-во Ростовского университета, 1986. – 128 с.
Опубліковано
2020-07-17