ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОНОВЛЕНИЙ ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПОГЛЯД В УМОВАХ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТУЛАТІВ ПРО СИСТЕМУ ПРАВА УКРАЇНИ

  • Ю. В. Пирожкова
Ключові слова: функція, функція права, функція адміністративного права, юридичні ознаки функції адміністративного права

Анотація

Статтю присвячено висвітленню доктринальних підходів щодо оновлення предмета адміністративного права, модифікації його структури, що у свою чергу впливає на вирішення питання тлумачення терміну «функція адміністративного права» та виокремлення її юридичних ознак.

Посилання

1. Коломоєць Т.О. Феномен презумпцій в адміністративному праві України : [монографія] /Т.О. Коломоєць, І.В. Зозуль. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 180 с.
2. Курс адміністративного права України : [підручник] / [В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.] ; за ред. В.В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.
3. Кузьменко О.В. Взаємообумовленість та взаємозалежність змісту адміністративного процесу та адміністративної процедури від предмета адміністративного права / О.В. Кузьменко // Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції : зб. наук. статей / за ред. М.І. Смокович, М.І. Цуркан, В.Г. Перепелюк та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – С. 69–79.
4. Мельник Р.С. Система адміністративного права України : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Р.С. Мельник ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2010. – 32 с.
5. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми : [монографія] / В.М. Бевзенко. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
6. Комзюк А.Т. Напрямки реформування адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина / А.Т. Комзюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2(53). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua.
7. Стеценко С.Г. Сутність адміністративного процесу: теоретичний погляд / С.Г. Стеценко //Право України. – 2011. – № 4. – С. 39–46.
8. Біла-Тіунова Л.Р. Розвиток сучасної доктрини адміністративного права та процесу у працях академіка С.В. Ківалова / Л.Р. Біла-Тіунова // Митна справа. – 2014. – № 3(93). – С. 20–21.
9. Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : [монографія] / О.І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.
10. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : [монографія] / Т.О. Коломоєць ; за заг. ред. В.К. Шкарупи. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 404 с.
11. Конституційне право України. Академічний курс : у 2 т : [підручник] / за ред. В.Ф. Погорілка. – К. : Юридична думка, 2006– . – Т. 1. – 2006. – 544 с.
12. Оцяця А.С. Дефініція функції кримінального права / А.С. Оцяця // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 57–64.
13. Адміністративне право України : [підручник] / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – 2-е вид., змін і доп. – К. : Істина, 2012. – 528 с.
14. Цивільне право України (традиції та новації) : [монографія] / за заг. ред. Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалової, О.І. Харитонової. – О. : Фенікс, 2010. – 700 с.
15. Матійко М.В. Інформаційна функція цивільного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» /М.В. Матійко ; Одеська національна юридична академія. – О., 2009. – 20 с.
16. Щербина В.І. Функції трудового права : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / В.І. Щербина ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 32 с.
Опубліковано
2020-07-17