КОДЕКС ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТИ РОЗРОБКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПРАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

  • Т. О. Коломоєць
  • Ш. Н. Гаджиєва
Ключові слова: адміністративно-процедурне право, кодекс, новаційність, структура, застосування

Анотація

У статті приділяється увага кодексу як джерелу адміністративно-процедурного права України, його специфічним особливостям, ґенезі проектної розробки. Виокремлюються конкретні пропозиції щодо доопрацювання наявних зразків проектів кодифікованого адміністративно-процедурного акта задля забезпечення досконалості його змістовного наповнення та ефективності застосування.

Посилання

1. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : [навч. посібник] / за заг.ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с.
2. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право : [навч. посібник для юрид. фак-тів та фак-тів міжнар. відносин] / А.М. Школик. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 308 с.
3. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : [підручник] / Т.О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
4. Мельник Р.С. Система адміністративного права України : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Р.С. Мельник ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 32 с.
5. Картузова І.О. Адміністративно-процедурне право : [навч.-метод. посібник] / І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий. – О. : Юридична література, 2008. – 288 с.
6. Коломоєць Т.О. Феномен презумпцій в адміністративному праві України : [монографія] /Т.О. Коломоєць, І.В. Зозуль. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 180 с.
7. Коломоєць Т.О. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України: питання теорії та практики : [монографія] / Т.О. Коломоєць, Д.С. Астахов. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 254 с.
8. Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : [монографія] / О.І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.
9. Стеценко С.Г. Сутність адміністративного процесу: теоретичний погляд / С.Г. Стеценко //Право України. – 2011. – № 4. – С. 39–46.
10. Зеленцов А.Б. Административный процесс и административно-процессуальное право в России: концептуальные проблемы современного развития / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов // Административное право и процесс. – 2013. – № 12. – С. 3–15.
11. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право : [учебник] / В.Д. Сорокин ; под ред. А.И. Каплунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 571 с.
12. Константій О.В. Джерела адміністративного права України : [монографія] / О.В. Константій. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2005. – 120 с.
13. Галіцина Н.В. Адміністративно-правові засади процедури створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.В. Галіцина ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
14. Довгополик А.А. Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності кредитних спілок в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А.А. Довгополик ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2011. – 20 с.
15. Дорохіна Ю.А. Забезпечення прав юридичної особи в адміністративних провадженнях : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю.А. Дорохіна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.
16. Демський Е.Ф. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України: регламентація відносин особи і влади чи чергове зобов’язання людини / Е.Ф. Демський, Ю.В. Костюк // Юридичний вісник України. – 2011. – № 8(816). – С. 4 ; Демський Е.Ф. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України: регламентація відносин особи і влади чи чергове зобов’язання людини / Е.Ф. Демський,Ю.В. Костюк // Юридичний вісник України. – 2011. – № 9(817). – С. 4.
17. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України : розроблений Центром політико-правових реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/?w=rJi=82Jd=181.
18. Люхтергандт О. Проект Адміністративного процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право / О. Люхтергандт // Юридичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 24–28.
19. Пєтков С.В. Адміністративно-правова реформа в Україні : [навч. посібник] / С.В. Пєтков. – К. :ВД «Скіф», 2012. – 480 с.
20. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : у 2 кн. / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Конус-Ю, 2008– . – Кн. 2 : Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві. – 2008. – 314 с.
21. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : [монографія] /[Ю.С. Шемшученко, В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, І.О. Кресіна, В.П. Нагребельний та ін.] ; за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юридична думка, 2010. – 496 с.
Опубліковано
2020-07-17