ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

  • О. О. Гущин
Ключові слова: ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, операції з підтримки миру, операції з примушення до миру, міжнародне гуманітарне право

Анотація

Статтю присвячено проблемам дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час проведення гібридних миротворчих операцій, що включають елементи підтримки миру та примусу до миру.

Посилання

1. Бухмин C. Применение норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах с участием сил ООН : автореф. дисс. … канд. юрид наук : спец. 1200.10 «Международное право; европейское право» / С. Бухмин ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2005. – 20 с.
2. Bulletin on the Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law : UN Doc.ST/SGB/1999/13(1999) // International Legal Materials. – 1999. – Vol. 38. – Р. 1656.
3. Устав Организации Объединенных Наций и Устав Международного Суда : редакция от 16 сентября 2005 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010.
4. Зверев П. Применимость международного гуманитарного права к миротворческим операциям ООН: от отрицания до признания / П. Зверев // Молодой ученый. – 2013. – № 12. – С. 638–641.
5. Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала № A/RES/49/59 от 9 декабря 1994 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_personnel_safety.shtml.
6. Report of the Secretary-General pursuant to par. 2 of Security Counsel Res. 808(1993) : UN Doc.S/25704 // International Legal Materials. – 1993. – Vol. 32. – Р. 348.
7. Zwanenburg M. The Secretary-General’s Bulletin on Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law: Some Preliminary Observations / М. Zwanenburg // International Peacekeeping. – 1999. – № 5. – Р. 1159.
8. Стаття 7 Угоди між ООН та Урядом Республіки Руанда про статус Місії ООН з надання допомоги в Руанді, підписаної 5 листопада 1993 р. // UNTS. – Vol. 1748. – P. 17–18.
9. Коропатнік І. Організаційно-правові аспекти застосування підрозділів Збройних Сил України в миротворчих операціях : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. Коропатнік ; Нац. академія ДПС України. – Ірпінь, 2006. – 203 с.
Опубліковано
2020-07-17