ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ НА МЕТУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  • А. О. Осауленко
Ключові слова: мета кримінально-виконавчого законодавства, покарання, виправлення, ресоціа- лізація, засуджений

Анотація

У статті досліджено історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України, проаналізовано відповідні наукові підходи та їх втілення в нормативно-правових актах за останні 60 років. У контексті досліджуваних проблем особливу увагу було приділено нормативно-правовим актам та правовій доктрині СРСР. Автор акцентує увагу на тому, що виправлення й ресоціалізація засуджених розглядаються як основні лінії законодавства про виконання кримінальних покарань і являють собою складні психолого-педагогічні й соціально-правові категорії. Як один зі складових компонентів мети кримінально-виконавчого законодавства розглядається й попередження здійснення нових злочинів засудженими й іншими особами.

Посилання

1. Осауленко А.О. Становлення та розвиток поглядів на покарання та права і свободи засуджених (історико-правовий аспект) / А.О. Осауленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 21. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 82–85.
2. Кримінально-виконавче право / [В.А. Бадира, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова та інші] ; за ред. Т.А. Денисової. – К. : Істина, 2008. – 400 с.
3. Виправно-трудовий кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 1. – Ст. 6.
4. Курс кримінально-виконавчого права України : [навчальний посібник] / за ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.
5. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / упоряд. Ю.К. Качуренко. – К. : Юрінформ, 1992. – 200 с.
6. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.
7. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
8. Кримінально-виконавче право України : [підручник] / за ред. О.М. Джужи. – К. : Атіка,2010. – 752 с.
9. Кримінально-виконавчий кодекс України : [науково-практичний коментар] / за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. – 560 с.
Опубліковано
2020-07-17