ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ

  • Н. В. Юськів
Ключові слова: соціалізація, правова соціалізація, неповнолітні

Анотація

У статті розглянуто проблему правової соціалізації. Особливу увагу приділено виокремленню характерних ознак правової соціалізації неповнолітніх.

Посилання

1. Пахомова О. Нормативно-правова база формування соціальності неповнолітніх / О. Пахомова //Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 32. – С. 151–157.
2. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
3. Про Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні («Молодь України») : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.1998 р. № 348 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-98-п.
4. Зверева І. Соціальна педагогіка: теорія і технології : [підручник] / І. Зверевої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
5. Мироненко В. Сім’я як головний інститут соціалізації дитини / В. Мироненко // Юридична наука. – 2013. – № 2. – С. 49–54.
6. Головченко В. Право в житті людини (статті) / В. Головченко. – К. : Оріони, 2005. – 336 с.
7. Топольскова I. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти боротьби із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. Топольскова ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2003. – 214 с.
8. Сальникова А. Психологічні особливості цінностей у неповнолітніх правопорушників /А. Сальникова, Л. Шевченко // Право і безпека. – 2012. – № 2(44). – С. 229–231.
9. Туз Н. Вплив соціального середовища на формування особистості неповнолітнього злочинця /Н. Туз // Митна справа. – 2013. – № 5(89). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 75–41.
10. Андреева Г. Социальная психология / Г. Андреева. – М. : Аспект ; Пресс, 1997. – 376 с.
11. Шевченко Я. Радянський закон про відповідальність неповнолітніх / Я. Шевченко, Т. Барило. – К. : Наукова думка, 1972. – 104 с.
12. Якубова Ю. Проблемні сім’ї: діти і батьки / Ю. Якубова, О. Антонова-Турченко, Г. Святненко, М. Московка. – К. : Студцентр, 1998. – 138 с.
13. Варій М. Психологія : [навчальний посібник] / М. Варій. – К. : Центр учбової літератури,2007. – 288 с.
14. Горшенков Г. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / [Г. Горшенков, П. Кабанов, Д. Шестаков] ; под ред. Д. Шестакова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 353 с.
Опубліковано
2020-07-17