КОМПАРАТИВІСТСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК

  • О. В. Супрунюк
Ключові слова: аморальний проступок, розірвання трудового договору, звільнення, винні дії працівника, оціночні поняття

Анотація

У статті досліджено деякі проблемні питання звільнення за вчинення аморального проступку, зроблено порівняльний аналіз чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства щодо звільнення за ініціативою роботодавця з підстав, пов’язаних із винними діями працівника.

Посилання

1. Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України : [монографія] / І.О. Лосиця, С.М. Прилипко, Д.В. Трубіцин, О.М. Ярошенко. – Х. : ФІНН, 2011. – 224 с.
2. Болотіна Н.Б. Трудове право України : [підручник] / Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. – К. : Знання, 2000. – 564 с.
3. Курс порівняльного трудового права : [підручник] / М.І. Іншин, А.Р. Мацюк, А.М. Соцький,В.І. Щербина. – Х. : Ніка Нова, 2011. – 980 с.
4. Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной работника : [монография] / Г.А. Агафонова. – М. : Проспект, 2014. – 128 с.
5. Семенюта Н.Н. Ограничение прав работодателя международно-правовыми актами о труде /Н.Н. Семенюта // Вестник Омского университета. – 1998. – Вып. 2. – С. 99–102.
6. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.
7. Бару М.И. Человеческий фактор и некоторые вопросы трудового права / М.И. Бару //Вища школа. – 1988. – Вип. 21. – С. 3–7.
8. Гончарова Г.С. Умови припинення трудового договору у зв’язку з вчиненням аморального проступку / Г.С. Гончарова // Радянське право. – 1985. – № 2. – С. 64–68.
9. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет : [учебник] / В.Я. Кикоть. – М. :Юнити-Дана ; Закон и право, 2014. – 559 с.
10. Бару М.Й. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість /М.Й. Бару // Право України. – 1998. – № 2. – С. 66–68.
11. Закон о труде Латвии : принятый Сеймом 20 июня 2001 г. и обнародованный Президентом государства 6 июля 2001 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.lv/likumi/03_zot.html.
12. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 5. – С. 11–15
13. Прилипко С.М. Трудове право України : [підручник]. – С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. 4-те вид., перероб. і доп. – Х. : ФІНН, 2011. – 800 с.
14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 р. № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ21 декабря 2001 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/popular/tkrf.
15. Френкель Э.Б. Трудовое и социальное право зарубежных стран, основные институты /Э.Б. Френкель. – М. : Юристъ, 2002. – 627 с.
16. Рекомендация о статусе преподавательских кадров учреждений высшего образования, принятая 11 ноября 1997 г. на 29-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://un.by/f/file/Recommendations.pdf.
17. Пантюхина А.П. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с виновным поведением работника (теоретические и практические проблемы) : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» / А.П. Пантюхина ;Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. – М., 2013. – 169 с.
18. Оробец В.М. Зарубежный опыт правового регулирования трудовых отношений / В.М. Оробец //Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2007. – № 1. – С. 60–62.
Опубліковано
2020-07-16