КОНЦЕПЦІЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАКОНІВ

  • Н. В. Червінська
Ключові слова: концепція, концепція законопроекту, якість законів, законотворчий процес

Анотація

У статті здійснено ґрунтовний аналіз змісту категорії «концепція законопроекту», що має науковий і практичний інтерес для законотворчої діяльності в Україні, визначено сутність і значення концепції законопроекту для підвищення якості законів. Зроблено висновок, що для підвищення якості законів найефективніший підхід полягає у визнанні того, що розроблення наукової концепції є фундаментальною передумовою підготовки законів. У зв’язку із цим запропоновано систематизований перелік елементів концепції законопроекту й обґрунтовано обов’язковість підготовки концепції закону. Надано пропозиції щодо вдосконалення підготовки концепції законопроекту як стадії законотворчого процесу.

Посилання

1. Баранов В.М. Концепция законопроекта и ее роль в повышении эффективности принятия закона / В.М. Баранов // Оценка законов и эффективности их принятия : материалы Международного семинара (г. Рязань, 16–17 декабря 2002 г.) / под ред. Н.В. Ильина. – М. : Издание Государственной Думы, 2003. – С. 36–39.
2. Нашиц А.М. Правотворчество. Теория и законодательная техника / А.М. Нащиц ; пер. с рум. И. Фодор ; под ред. Д.А. Керимова, А.В. Мицкевича. – М. : Прогресс, 1974. – 256 с.
3. Баранов В.М. Концепция законопроекта: понятие, элементы, виды, проблемы реализации /В.М. Баранов // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование : сборник статей / под ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2006. – С. 100–103.
4. Словарь иностранных слов / гл. ред. Ф.Н. Петров. – 15-е изд., исправл. – М. : Русский язык, 1989. – 608 с.
5. Юридична енциклопедія : в 6 т. / гол. редкол. Ю.С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 2001– . – Т. 3. – 2001. – 528 с.
6. Парамонов А.Р. Законодательная техника : [учебное пособие] / А.Р. Парамонов ; под ред. Ф.Л. Шарова. – М. : МИЭП, 2005. – 162 с.
7. Законопроектування / [О.Л. Копиленко, О.В. Богачова та ін.] ; за ред. О.Л. Копиленка,О.В. Богачової. – К. : Реферат, 2010. – 176 с.
8. Законодательная техника : [научно-практическое пособие] / под ред. Ю.А. Тихомирова. – М. : Городец, 2000. – 272 с.
9. Царев А.Ю. Концепция закона в законотворчестве Российской Федерации : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» /А.Ю. Царев ; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2006. – 145 с.
10. Любимов А.П. Парламентское право России : [учебное пособие] / А.П. Любимов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 368 с.
11. Хабриева Т.Я. Глобализация и законодательный процесс / Т.Я. Хабриева // Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации : сборник статей / под ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. – М. ; Нижний Новгород, 2007. – С. 87–90.
12. Исаков В.Б. Подготовка законов. Рекомендации по разработке, оформлению и внесению законопроектов / В.Б. Исаков. – М. : Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 2002. – 60 с.
13. Исаков В.Б. Стадии подготовки проектов законов / В.Б. Исаков // Законодательная техника : [научно-практическое пособие] / под ред. Ю.А. Тихомирова. – М. : Городец, 2000. – С. 59–65.
14. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки, затверджені наказом МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 грудня 2007 р. № 851 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.28803.0.
15. Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1136.951.23&nobreak=1.
Опубліковано
2020-07-16