ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ НАМІРИ УКРАЇНЦІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

  • Є. Д. Копельців-Левицька
Ключові слова: правова ментальність, правова система, євроінтеграція

Анотація

Визначено вплив правової ментальності на процес формування євроінтеграційного напряму зовнішньополітичного курсу України. Розглянуто правову систему крізь призму правового менталітету. Доведено думку про приналежність правової ментальності українського народу до західної моделі.

Посилання

1. Бачинин В. Философия права и преступления / В. Бачинин. – Х. : Фолио, 1999. – 607 с.
2. Борщ Ю. К вопросу о европейском и восточном понимании права / Ю. Борщ // Соционика, ментология и психология личности. – 1999. – № 4. – С. 54–61.
3. Данилова Л. Традиция как специфический способ социального наследования / Л. Данилова //Советская этнография. – 1981. – № 3. – С. 48–51.
4. Додонов Р. Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності : автореф. дис. … докт. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Р. Додонов ; Ін-т філософії НАН України. – К., 1999. – 36 с.
5. Карлова В. Українська національна ідентичність: проблеми формування на шляху до європейського союзу / В. Карлова // Актуальні проблеми європейської інтеграції та Євроатлантичного співробітництва України : матер. 9 регіональної наук.- практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 травня 2012 р.) /за ред. Л.Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 340 с.
6. Круглашов А. Україна та Європейський союз: ностальгія за майбутністю / А. Круглашов //Політичні студії. – 2010. – № 4. – С. 40–49.
7. Козловський А. Право як пізнання: вступ до гносеології права / А. Козловський. – Чернівці :Рута, 1999. – 295 с.
8. Кочетков В. Психология межкультурных различий / В. Кочетков. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 416 с.
9. Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. – 2-е незмін. вид. – Львів : Просвіта, 1992. – 270 с.
10. Лобода Ю. Правова традиція українського народу: феномен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу / Ю. Лобода. – Львів : Світ, 2009. – 280 с.
11. Мірошниченко М. Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект :[монографія] / М. Мірошниченко. – К. : Університет «Україна», 2007. – 271 с.
12. Нерсесянц В. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции / В. Нерсесянц //Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 12.
13. Слободян О. Політика, що не проминає / О. Слободян. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 440 с.
14. Старовойт І. Західноєвропейська і українська ментальність: компаративний аналіз /І. Старовойт. – Львів ; Тернопіль : Діалог, 1995. – 183 с.
15. Оборотов Ю. Традиции и новации в правовом развитии : [монография] / Ю. Оборотов. – О. : Юридическая литература, 2001. – 160 с.
16. Осакве К. Типология современного российского права на уровне правовой карты мира /К. Осакве // Государство и право. – 2001. – № 4. – С. 12–21.
Опубліковано
2020-07-16